12 Projektering

Här finns de anvisningar som gäller för projektering av anläggningsprojekt på allmän platsmark i Göteborgs Stad.

Trafikkontorets uppgift är att erbjuda en effektiv, säker och hållbar rörlighet och goda offentliga rum så att Göteborg är attraktivt att bo, färdas, verka och vistas i. Detta görs i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad. Trafikkontoret utvecklar, planerar, bygger och förvaltar stadens gator, gång- och cykelbanor, torg och offentliga rum för bästa rörlighet på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Trafikkontoret har ett helhetsansvar för hållbar rörlighet i staden och ska genomföra de beslut som trafiknämnden fattar, förbereda nämndens ärenden och ge förslag på åtgärder och strategier.
Park- och naturförvaltningens uppgift är att underhålla, förnya och utveckla park- och naturområden samt gaturum i linje med politiska mål och beslut.  

Alla trafikkontorets och park- och naturförvaltningens utredningar, utformningsförslag och gestaltningar som tas fram behöver hålla en jämn och hög kvalitet i förhållande till uppställda mål. Med detta avses att Göteborgs gatu- och parkmiljöer ska planeras för att vara genomförbara, funktionella och attraktiva för medborgare och besökande. Trafiklösningarna ska nu tydligare anpassas till både trafikens och det omgivande stadslivets behov.

Projekteringsdelen i Teknisk Handbok (TH) utgör ett hjälpmedel – men ingen garanti – för att uppnå en hög kvalitet i arbetet. Vid all planering och projektering förutsätts att konsulter, entreprenörer och utförare har tillräckliga kunskaper inom sitt fackområde för att utföra sitt uppdrag. TH är inte avsedd som en manual, den är avsedd för att ge anvisningar inom vissa områden och för vissa fall. All planering och projektering ska göras utifrån den specifika platsens förutsättningar, trafikering, förhållanden, mål, dimensionerande trafiksituation etc. Standardlösningar är sällan direkt applicerbara i alla typer av fall och projekt. Lösningar behöver ofta tas fram med hänsyn till den specifika platsen och dess förutsättningar.

Trafikverkets krav och råd i Vägar och gators utformning (VGU) gäller generellt som grund även för Göteborg stad, men de är inte tvingande för kommuner. Göteborgs stad kan ha - och har - egna tankar och anvisningar i många fall. Det ligger på konsult/entreprenör att förhålla sig till båda, vid behov i samråd med beställaren, samt ta hänsyn till det specifika uppdraget och dess förutsättningar, göra avvägningar och föreslå eventuella avsteg så att den aktuella platsen får en anpassad och bra helhetslösning. Avsteg från TH får dock inte ske utan godkännande av trafikkontoret respektive park- och naturförvaltningen. 

Hänvisningar till hela TH eller delar av TH ska undvikas.Senast uppdaterad 2017-10-16