12AE2 Disposition av offentlig plats

Vid projektering ska även andra anordningar eller arrangemang, som upplåtits enligt ordningslagen eller enligt speciellt avtal antecknas och nödvändiga kontakter tas för att tillse att berörd innehavare informeras och genomförandet av projektet ej äventyras.

Vid yttrande till polismyndigheten ställer kommunen villkor, som innebär att tillståndsinnehavare ej har rätt till ersättning eller ersättningsplats. För rättslig reglering måste dock en uppsägning ske enligt ordningslagens 3 kapitel 18 §. 

Vid god framförhållning kan kontakter med berörd handläggare innebära att säsongsvisa eller tillfälliga upplåtelser ges en tidsrymd som anpassats till projektets genomförande.

Följande typer av upplåtelser kan förekomma:

  • Uteserveringar
  • Byggbelamringar
  • Kiosker
  • Övrig försäljning (till exempel varuvisningar, grönsaksstånd, foodtruckar, julgranar, marknader med mera)
  • Materialinsamling

Huvudmän Riksreklam, Upplåtelse allmän platsmark samt Brev- och buntlådor, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Riksreklam", "Upplåtelse allmän platsmark" och "Brev och buntlådor".Senast uppdaterad 2018-10-15