12BG Gatubelysning

Krav på gatubelysning

Göteborgs Stadsmiljöpolicy "Stadens Ljus" ska följas. Belysningsprogram ska alltid tas fram. Omfattningen av programmet bestäms i trafikförslag. Vid känsliga stadsmiljöer ska samråd ske med Stadsbyggnadskontoret (SBK).

Efter att belysningsprogrammet godkänts av TK:s drift- och underhållsansvarige ska det övergå som en del i konsultens uppdrag. Saknar konsulten relevant information ska kontakt tas med belysningsansvarig på TK, se 12AD1 Underlag kontaktlista, för att bestämma anläggningstyp (typ av stolpar, armaturer, ljuskällor och placering med mera).

 • Uppgifter om belysningsklass ska framgå i belysningsprogrammet.
 • Fordonsmängd kollektivtrafikmängder (spårvagn, buss) cykel per dygn erhålls av TK.
 • Armaturer ska anslutas till stadens styrsystem (Capelon Telematic)
 • Belysningsberäkningar ska alltid utföras.
 • Belysningen ska vara jämn; ej under U0 0,4.
 • Bedömning av befintliga anläggningars livslängd såsom stolpe, armatur, linor ska vara mindre än 20 år. Vid längre återstående livslängd ska gatubelysningsanläggningen förnyas. Vid tveksamheter kontakta belysningsansvarige på trafikkontoret.
 • Stolpar ska vara standard med rotlack, specialstolpar ska godkännas av belysningsansvarig på trafikkontoret.
 • Armaturer ska vara godkända av TK, se 12SA4 Armaturer.
 • Fasadmontage av armaturer, krok i vägg, ska alltid föregås med ett avtal mellan TK och fastighetsägaren.
 • Granskning av gatubelysningshandlingar ska alltid utföras av TK. Är handlingen inte granskad övertas anläggningen ej av drift- och underhållsavdelningen.

Handlingar:

 • Belysningsplan.
 • Ledningsplan.
 • Godkänt ledningsläge

 • Vägutrustningsplan.
 • Underlag för belysningscentral - föranmälan elnätsavtal.
 • Administrativa föreskrifter.
 • Belysningsberäkningar.
 • Mängdförteckning med beskrivande text.
 • Uppskattad byggkostnad.
 • Avtal med fastighetsägare (armaturer, bc, kabelklamring etcetera). Mall till avtal finns till höger på sidan. OBS! Före avtal upprättas tas kontakt med TK, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Avtal med fastighetsägare".
 • 12CG9 Arbetsbevis gatubelysning

 

Belysningsplaner ska upprättas enligt 12C Bygghandlingar.

Knutpunktsnummer ska anges på belysningsplanen för varje belysningspunkt (knutpunkt). Knutpunktsnummer ska bestå av belysningscentralens fyrsiffriga nummer följt av – och ett tresiffrigt löpnummer, där första siffran visar utgående grupp. 

Exempel: 1000-101.

Observera att varje nummer ska vara unikt. Upptagna driftnummer framgår av trafikkontorets belysningsdatabas. Det är dessa nummer som utgående kablar i varje stolpe ska märkas med. Symboler ska redovisas på alla belysningsplaner. Nummerserie erhålls  mot administrativ avgift från drift- och underhållsentreprenör för gatubelysning för området. För kontakt se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Granskning drift- och underhåll” (anmärkning Belysning, granskningsområden xx). Se även dokumentet ”Gräns för drift- och underhållsgranskning av belysning” till höger på sidan 12AD1 Underlag kontaktlista.

Ritningar numreras enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

Ledningsläge ska alltid sökas hos trafikkontoret, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Ledningsläge" med ledningsplanen som grund.

Belysningsberäkningar enligt VGU ska alltid redovisas i granskningshandling där det framgår att gällande krav och normer uppfylls.

Vid inkoppling till befintlig belysningsanläggning ska följande utföras och dokumenteras:

 • Generellt ska antalet belysningscentraler (BC) hållas nere. Projektering ska därför alltid göras med utgångspunkt att minimera antalet BC.
 • Belysningscentralen ska kontrolleras avseende grupper, belastningsförutsättningar samt kontroll av utlösningsvillkoren. 
 • Dokumentation av utförda kontroller ska vid begäran redovisas. 
 • Belysningscentral, se 12SB Kravspecifikation för trafikkontorets belysningscentraler.
 • Mängdförteckning med beskrivande text ska upprättas med gällande version av AMA som grund.
 • Belysningsanläggningen ska mätas in. Inmätningsdokument ska lämnas till TK Doc och Göteborg Energi / felanmälan kabelutsättning.
 • Det är endast trafikkontorets upphandlade underhållsentreprenör som får utföra in- och urkopplingar i belysningsnätet. Belysningsanläggningen fjärrstyrs och delar är spänningssatt när lyktorna är släckta, vilket kan utgöra en elfara om man inte har kunskap om hur man handlägger belysningsanläggningar.
 • In- och urkoppling ska prissättas i mängdförteckning. Får endast utföras av trafikkontorets upphandlade drift- och underhållsentreprenör.

Se även 12SA Krav för trafikkontorets belysningsanläggningar.

För vägledning av placering av stolpar mm se Trafikverkets Vägbelysningshandbok.  Senast uppdaterad 2018-04-16