12CB TK's ändringar och tillägg till AMA

TK's ändringar och tillägg till AMA, som är trafikkontorets komplement till AMA anläggning 17 och AMA El 16, innehåller specifika föreskrifter avsedda att komplettera AMA-föreskrifterna.
Vanligtvis ska en Mängdförteckning med beskrivande text upprättas för arbeten i trafikkontorets regi.

Ej indragen text i komplementet till AMA anläggning 17 och AMA El 16 har status som trafikkontorets krav på text och ska alltid skrivas in.

Indragen text i komplementet till AMA anläggning 17 och AMA El 16 är föreslagen beskrivningstext och ska efter behov skrivas in i den för det enskilda objektet upprättade beskrivningen tillsammans med övrig beskrivningstext. Då det görs ska texten vänsterställas i linje med rubriken.

Rådstext är skriven med indragen text och i kursiv stil.

Indragen, fet och kursiv text är förslag på rubrik under den aktuella koden.

Kompletterande texter i TK´s ändringar och tillägg till AMA till AMA anläggning 17 och AMA El 16 ska används på samma sätt som AMA-nytt och RA, dvs texten ska skrivas in i beskrivningen.

Text från TK´s ändringar och tillägg till AMA som finns under, för det aktuella projektet, överordnad kod måste också skrivas in från TK´s ändringar och tillägg till AMA för att gälla.

// (dubbelstreck) i en rubrik anger att det är en kod som inte finns i AMA anläggning 17 eller AMA El 16 men som är en ” TK´s ändringar och tillägg till AMA – kod”. Den kan också motsvara kod i Trafikverkets komplement. // ska behållas när koden används i beskrivningen för det specifika projektet. Överliggande koder ska också skrivas med då pyramidregeln inte gäller för företagsspecifika koder. Alternativt kan följande text skrivas in i beskrivningen:

Med tillägg till AMA anläggning 17 och AMA AMA El 16 gäller att pyramidregeln ska vara giltig för de företags- och projektspecifika koderna med ”//”. Den företags- och projektspecifika markeringen med ”//” ska betraktas som att den inte är utsatt.Senast uppdaterad 2017-10-16