12CE1.11 Trafikföringsprincip

Trafikföringsprinciper tas fram enligt arbetshandledning och tillhörande bilagor till höger på sidan. 

Trafikföringsprinciperna levereras enligt rubriken Leverans i dokumentet "Trafikföringsprinciper i byggskedet - arbetshandledning" som finns till höger på sidan. 

Vid frågor rörande trafikföringsprinciper kontaktas SAMKO (Samordning och koordinering av trafik under byggtid)-representanten i respektive organisation (Västtrafik, trafikkontoret eller Trafikverket). 

För kontakt med Trafikkontorets SAMKO-representant, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Trafikföringsprincip".

Som ett stöd för hur de olika trafikantgruppernas tillgänglighet och säkerställas finns riktlinjer för hantering av fotgängare, cykeltrafik, kollektivtrafik och näringlivets transporter, se 12CG13 Riktlinjer för trafik under byggskedet.Senast uppdaterad 2018-10-15