12CF Dokumentöversikt

Syftet med dokumentöversikten är att minska kostnaden för hantering och framställning av teknisk dokumentation samt uppfylla gällande lagkrav för arkivering av relationshandlingen i en kommunal förvaltning.  

Beskrivning 

Nedan visas en översikt över den tekniska dokumentation som kan vara aktuell att hantera i ett projekt. Projektör ansvarar för att sammanställa dokumentöversikten till en dokumentöversikt för aktuellt projekt. Alla anläggningar som projektet bygger ska dokumenteras. Beställaren beslutar om omfattning av projektdokumentation som ska redovisas i projektets slutleverans. 

Till höger på sidan finns ett exempel på hur en ifylld dokumentöversikt ska se ut. Det finns även definierat i exemplet var i katalogstrukturen filerna ska sparas.
Projektören kan lägga till en kolumn längst till höger i dokumentöversikten som heter ”Anteckningar” om det finns behov. 


Mall till - Dokumentöversikt

Dokumentöversikten i Excel-format, daterad 2006-02-01 med senaste revideringen 2017-10-16.

Förklaring av dokumenthuvudet

Text i bruttodokumentöversikten

Förklaring

Projektbeteckning (trafikkontorets Dnr och projektnamn)

Trafikkontorets diarienummer, vanligen xxxx/yy, t.ex. 0386/04

Projektnamn

Namn från trafikförslaget

Denna översikt uppgjord (datum/namn)

Datum (yyyy-mm-dd) då dokumentöversikten skapades, t.ex. 2004-03-24/Namn

Denna översikt reviderad (datum/namn)

Datum (yyyy-mm-dd) då aktuell revision gjordes, t.ex. 2004-05-17/Namn

Beställare/beställarens ombud

TK/Namn

Projektör/Projekteringsansvarig

Projekteringsfirma/Namn på projektör

Byggledare

Företag/Namn

Slutbesiktningsdatum

Datum (yyyy-mm-dd) för planerad eller verkställd slutbesiktning

Förklaring av kolumner

Text i bruttodokumentöversikten

Förklaring

Teknisk dokumentation

De handlingar som ingår i bruttodokumentöversikten.

Dokumentnamn (filnamn)

Det namn som dokumentet/ritningen har. Namnet ska följa det system som beskrivs i 12CF1 Instruktion dokumentöversikt. Ritningar ska döpas enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

Bifogade dokument

De dokument som bifogas aktuell dokumentöversikt markeras med ´X´. Dokumentöversikten är alltid markerad.

Datum

Valfritt hjälpfält där t.ex. byggledaren kan anteckna datum då dokument mottogs från entreprenör. Entreprenör kan använda fältet för egenkontroll etc.

Mottagare

Mottagare av de digitala dokumenten

Format

Format som dokumentet ska levereras i. Se även 12DA Relationshandling med driftinformation

Instruktion

Information om var en förklaring till dokumentet finns i Teknisk Handbok. 

Tid

När i projektet dokumentet ska vara framtaget

Ansvarig

Vem som ansvarar för att ta fram aktuellt dokument

 Senast uppdaterad 2018-10-15