12CF1 Instruktion dokumentöversikt

Här ges en vägledande instruktion till de handlingar som ingår i 12CF Dokumentöversikt. En detaljerad beskrivning av flödet av teknisk information ges i 12D Relationshandlingar. I de fall du är osäker på vad som ska ingå i relationshandlingen till trafikkontoret kontakta i första hand projektledaren alternativt ansvarig för teknisk dokumentation, se 12AD1 Underlag kontaktlista.

Alla övriga handlingar (med undantag för ritningar/modellfiler (se 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar) ska ha filnamn som tydligt beskriver handlingen, ex produktspecifikationer döps efter "typ av anläggning modellbeteckning" ex Belysning X12345.pdf, protokoll från möten döps ”platsmöte 20160101.pdf” eller ”samordningsmöte 20160101.pdf”. Använd namnen på filerna för att gruppera dem, dvs döp alla textfiler, produktbeskrivningar mm som avser samma anläggning med anläggningstypen först, ex Hiss xxx.pdf, Hiss yyy.pdf osv. Bilder och videofiler ska döpas ”plats datum”, exempel ”billdalsvägen 2017-01-01.jpg”. Handlingar som har tydliga namn i Bygghandlingen som bifogas relationshandlingen kan behållas.

Gör inte filnamnen för långa, då blir filerna svåra att hantera.

Alla dokument ska vara roterade till läsläge i formatet PDF 1.4 (PDF/A-1 enligt SS-ISO 19005-1:2005), detta för att säkerställa att handlingarna går att öppna många år framöver. Vissa dokument ska även levereras som DOCX o XLSX enligt dokumentöversikten. Eventuella e-postmeddelanden som bifogas relationshandlingen räknas som dokument och ska levereras som PDF/A-1.

Arbetsbevis trafiksignaler

Arbetsbeviset är en handling som visar när i tiden en trafiksignal helt eller delvis kommer att byggas om, eller ingå i entreprenadområde. Under byggnadstiden ansvarar entreprenören för signalanläggningens skick och funktion. Underlag till arbetsbeviset bifogas i samband med projektering, se 12CG8 Arbetsbevis trafiksignaler.

Arbetsbevis gatubelysning

Arbetsbeviset är en handling som visar när i tiden gatubelysningen helt eller delvis kommer att byggas om, eller ingå i entreprenadområde. Under byggnadstiden ansvarar entreprenören för gatubelysningens skick och funktion. Underlag till arbetsbeviset bifogas i samband med projektering. Se 12CG9 Arbetsbevis gatubelysning

Avtal

Avtal som har slutits som berör projektets drift- och underhåll och andra förhållanden redovisas och ska framgå av slutbesiktningsprotokollet.

Beräkningar (hållfasthet, trafikflöden, belysning, spår, hållfasthet)

Beräkningar är mycket värdefulla för en längre tid än de 10 år som de vanligtvis lagras hos konsulten för projektet. Beräkningarna används vid behandling av omkonstruktioner och dispenser.

Beräkningar gällande en konstruktion/byggnadsverk ska vara inkluderade i dokumentationen som skickas i relationshandlingen. Handlingar ska märkas med BaTMan nummer för att lätt kunna avgöra vilken anläggning de avser. Handlingarna kommer att lagras i BaTMan tillsammans med ritningarna. 

Byggmötesprotokoll

Byggmötesprotokoll/minnesanteckningar har samma status som kontrakt och är därför ett viktigt dokument i händelse av överenskommelser och/eller ändringar i entreprenadskedet.

Byggnadsverk

För byggnadsverk, omfattande broar, tunnlar, kajer, kanalmurar, stödmurar, färjelägen, flytbryggor, påldäck samt fribärande trappor, används arbetsritningar som underlag för notering om avvikelse.

För dessa gäller dokumentation enligt TDOK 2016:0204, Version 2.0 och TDOK 2016:0203; Version 2.0.

Till byggnadsverk hör även hissar och rulltrappor, kulvertar, bullerskärmar, bergskärningar, markvärme, pumpstationer och eventuellt byggnader som till exempel teknikrum.

Relationshandlingar för byggnadsverk omfattar i första hand redovisning av avvikelser med mera för själva konstruktionen. Till hjälp för att få med all information till slutdokumentationen finns dokumentet "Slutrapport - Byggnadsverk". Detta dokument ska användas som en innehållsförteckning där alla relevanta dokument ska bifogas. Konstruktionsritningar, detaljer, material, beskrivningar och relevant dokumentation ska bifogas. Konstruktionsritningar, detaljer, material, beskrivningar och föreskrifter, jämte protokoll och provningar. Lägesbestämningar för redovisning av avvikelser i relationsfilen, se även 12DA Relationsfil och relationsritningar och mängdförteckning med beskrivande text/Teknisk Beskrivning (TBb), bro.

Alla ritningar och beräkningar ska märkas med BaTMan-nummer i projekteringsskedet. 

Driftförändring gatubelysning

Handling som redovisar belysningsförändringar, nya stolpar, ändrade armaturer med mera lämnas senast i samband med driftbesiktning till driftansvarig. En omgång lyktplaner biläggs, se 12CG7 Driftförändring gatubelysning.

Föroreningstest (tjärasfalt) Gata

En excelfil med gatunamn och koordinater (x,y) var provtagningen är utförd samt föroreningshalt ska redovisas i varje punkt. Om det går att bedöma i vilket lager av asfalten föroreningen finns och på vilket djup (z) ska informationen bifogas. 

Excelfilen ska redovisa koordinaterna i olika kolumner, en för x, respektive y och eventuellt z. 

Garantibevis

Kan till exempel vara garantibevis för växter, armaturer och andra produkter.

Garantisammanställning

Syfte med garantisammanställning är att samla allt material med garantiåtaganden som sträcker sig bortom entreprenadens garantitid till exempel vägbeläggningar.

Garantisammanställningen bör utöver garantitid ange vem som är ansvarig under garantitiden, material, byggledare, entreprenör med mera.

Geotekniska åtgärder

Till denna kategori arbeten hör bankpålning, lättfyllnader, tryckbankar, åtgärder för kompensation av grundvattenförändringar med mera. Arbetsritningar för geotekniska åtgärder används som underlag för notering om avvikelse. Till relationsritningar lämnas även protokoll, provningar med mera och kompletterande geotekniska undersökningar (rapporter och data, se 12CF Dokumentöversikt), se även mängdförteckning med beskrivande text/Teknisk Beskrivning Geoteknik (TBb/geo).

Leverans av geotekniska handlingar ska ske enligt "Slutprodukt" 12DA Relationsfil och relationsritningar och 12CF Dokumentöversikt. 

Alla geotekniska handlingar ska samlas i mappen "Geoteknik" i katalogstrukturen, se 12DA Relationsfil och relationsritningar

Granskningsprotokoll, banarbete

Vid spårarbete förs löpande ”Granskningsprotokoll banarbete” som fångar upp brister. Dessa utförs av trafikkontoret och ska vara framme två veckor före slutbesiktning.

Kvalitetssäkring och provningar

Av entreprenören överlämnad kvalitetsdokumentation och provning av material kommenteras vid besiktningar. Provning vad gäller byggnadsverk och geotekniska åtgärder bifogas relationshandlingarna. Övrigt sparas enligt anvisningar i 12CF Dokumentöversikten.

Nöjdförklaring 

Efter nyttjande av väg, mark och dylikt ska dessa återställas i det skick vari de befann sig då arbetet påbörjades. Om trafikkontoret inte ansvarar för marken ska nöjdförklaring från ansvarig markförvaltare överlämnas till besiktningsmannen vid slutbesiktningen.

Följande parter kan vara föremål för en nöjdförklaring: Ledningsägare, sidoentreprenörer, markägare, fastighetsägare och befintlig/kommande funktionsentreprenör. Handlingar ska vara upprättade  inför "Syn inför slutbesiktning".

Platsmöte då beställare ej närvarar

Protokoll för ett platsmöte som upprättas då beställaren inte är direkt närvarande.

Produktspecifikationer, byggvarudeklaration

Produktspecifikation ska alltid bifogas. Den kan kompletteras/förtydligas med byggvarudeklaration. Det är viktigt att skicka med produktspecifikationer även för natursten, bänkar etc. eftersom det underlättar underhåll och framtida eventuell ersättning/komplettering av ex natursten. 

Provtagningsresultat (asfalt, betong, sten, stål, infrastruktur, räls)

Provningsprotokoll (stålkvalitet, förprovning av betong med mera) ska ingå i den dokumenterade/arkiverade bygghandlingen, samt den uppdaterade relationshandlingen. 

Redovisning av vegetationsytor 

Relationshandling är avsedd att utgöra underlag för skötselplanering och uppdatering av park- och naturförvaltningens digitala skötselkartverk och ska redovisas i samband med alla ny- och ombyggnadsarbeten enligt 12DF Redovisning av vegetationsytor.  

Riskanalys

Om Riskanalys finns ska den sparas.

Samordningsmöte 

Samordningsmöte hålls då huvudentreprenör har kontrakterat en eller flera sidoentreprenörer.

Skötselanvisningar – leverantörsspecifika

Skötselanvisningar beträffande nya produkter ska inkluderas.

Skötselanvisningar – projektörsspecifika

I vissa fall kan det vara projektörens ansvar att ta fram skötselanvisningar. Byggnadsverk ska ha skötselanvisningar från projektör där projektören föreslagit en specifik produkt. Exempel är träbroar, bullerskärmar med mera som redan i projekteringsfasen bör erhålla specificerad skötselanvisning som därmed kan granskas i projekt- och D&U-granskning.

Skötselanvisningar gällande konstruktioner/byggnadsverk ska läggas in i BaTMan och därför alltid bifogas. Handlingarna ska vara märkta med BaTMan-nummer. 

Skötselanvisningar för vegetationsytor

Är speciellt viktigt då entreprenören eller annan (inte park- och naturförvaltningen) sköter området mellan slutbesiktning och garantibesiktning. Etableringsskötsel under garantitiden ska utföras enligt park- och naturförvaltningens 13R Etableringsskötsel av vegetationsytor under garantitiden, med tillhörande underrubriker.

Slutreglering av projektet

Byggledarens slutsammanställning som redovisar entreprenadens slutkostnad, med utgångspunkt från mängdregleringar samt ändrings- och tilläggsarbeten.

Spåranläggningar 

Protokoll från genomförd ibruktagandebesiktning samt godkännande av spåranläggning för trafikstart. Ibruktagandebesiktning ska utföras enligt trafikkontorets fastställda regler.

I spåranläggning ingår spår och hållplatser med tillhörande strömförsörjning, signal- och informationssystem, byggnader, vänthallar, belysningar, dräneringar etcetera.

En separat omgång relationsritningar redovisas över de anläggningar som enbart berör spåranläggningarna.

Startbesked för etableringsskötsel av vegetationsytor under garantitiden

Etableringsskötsel av vegetationsytor under garantitiden som ingår i entreprenaden ska följas upp av park- och naturförvaltningen. Bland annat ska park- och naturförvaltningens parkförvaltare kallas till syn av ”Vegetationsytor”, varje år i september, se 13R Etableringsskötsel av vegetationsytor under garantitiden.

Genom 12CG6 Startbesked för etableringsskötsel av grönytor under garantitiden informeras park- och naturförvaltningen om start- och sluttid för garantitiden samt får uppgifter om berörda kontaktpersoner.

Startmöte (uppstartmöte)

Syfte, målbeskrivning, se 12AA Projektgenomgång/startmöte.

Tillhandahållen materiel för spår, signal och kontaktledning

Under projekteringen ska materiallistor tas fram på allt materiel som behövs i projektet. Därefter ska en sammanställning skickas till kompetens ”Granskning utformning och konstruktion” (ansvarig för Spårvägskonstruktion) enligt 12AD1 Underlag Kontaktlista som kompletterar materiallistan med vilket materiel som kommer att tillhandahållas i projektet.

Återstående material specificeras av projektör.

Åtgärdsrapport underhåll, byggnadsverk

Vid brounderhåll används dokumentet ”Åtgärdsrapport underhåll, byggnadsverk”. Projektören ska använda detta dokument för att rapportera en åtgärdad skada. 

Övertagandebesked

I syfte att förbättra förutsättningarna för drift- och underhåll samt möjlighet att byta leverantör ställs krav på att material- och produktinnehåll i övertagandebesked närmare måste specificeras och inkrävas vid projektavslut. Information som ska inkluderas är: material- och produktinformation, leverantörer, alternativa leverantörer, skötselinstruktioner, lagerhållning och leveranstider.

Övertagandebesked gatudrift 

Handlingen redovisar berörda gator, anläggningar etcetera vid ny- och ombyggnad och visar att en förändring i gatudriftens omfattning snart äger rum, (normalt dagen efter slutbesiktningen). Vid etappvis utbyggnad ska övertagandebesked överlämnas löpande. Se 12CG3 Driftstart.

Övertagandebesked trafiksignaler 

Övertagandebesked trafiksignaler är en handling som visar när signalanläggningen återgår till funktionsentreprenaden. Se 12CG4 Övertagandebesked trafiksignaler.

Övertagandebesked gatubelysning

Det är en är en handling som visar när belysningsanläggningen återgår till funktionsentreprenaden. Se 12CG5 Övertagandebesked gatubelysning.

Övertagandebesked vegetationsytor 

Protokoll från godkänd garantibesiktning av vegetationsytor, som ingår i entreprenaden delges Park- och naturförvaltningen och utgör därmed besked om att ytorna ska övergå till ordinarie skötselSenast uppdaterad 2018-10-15