12DA Relationshandlingar med driftinformation

Slutprodukt

Projektets slutprodukt är relationshandling tillsammans med övrig driftinformation beskrivet i dokumentöversikten.

Projektören ska leverera relationshanlingen digitalt till trafikkontorets projektverktyg enligt anvisningar från projektledaren. Projektledaren säkerställer att relationshandlingen är kvalitetssäkrad enligt ”Kvalitetskontroll relationshandlingar” av projektören innan överlämning till tkdok.  Leveransen till tkdok är en zip-fil som innehåller relationshandlingen i angiven katalogstruktur nedan. Projektledaren ansvarar för leveransen till tkdok. Spårvägshandlingar (relationshandlingar för spårväg) ska levereras som ett separat paket. I de projekt spårvägsanläggningar byggs i samband med övriga anläggningar levereras två relationshandlingar av projektet.
Ingen del av relationshandlingen ska levereras i pappersformat. Där endast pappersformat finns ska dokumenten/ritningarna scannas och läggas i filstrukturen. Dokument som är i färg ska skannas in i färg för att inte förlora information. 
Vid extern exploatering där trafikkontoret tillhandahåller en bevakande projektledare ska leverans av relationshandling ske till den bevakande projektledaren via fildelningsfunktion, alt ett usb-minne, med katalogstruktur enligt nedan. Den bevakande projektledaren ansvarar för att kvalitetssäkra relationshandlingen innan den skickas vidare till tkdok.

Allmänna specifikationer för ritningar, 3D objekt, dokument samt bilder och video

Koordinat- och höjdsystem: Referenssystemet ska vara Sweref 99 1200 med enheten meter. Innehåller ritningarna/dokumenten/3D-objekten höjdinformation med z-koordinater gäller höjdsystemet RH2000. Inga kopior i falska koordinatlägen i samma fil får förekomma.

För dokument: Filerna ska vara roterade till läsläge i formatet PDF 1.4 (PDF/A-1 enligt SS-ISO 19005-1:2005), detta för att säkerställa att handlingarna går att öppna många år framöver. Alla dokument ska levereras som PDF. Vissa dokument ska även levereras som DOCX o XLSX enligt dokumentöversikten. Eventuella e-postmeddelanden som bifogas relationshandlingen räknas som dokument och ska levereras som PDF/A-1.

För ritningar: Filerna ska levereras roterade till läsläge i PDF-formatet PDF 1.6 (PDF/E-1 enligt ISO 24517-1:2008) och dwg-filer i filformatet AutoCAD 2013 eller tidigare. Dwg-filerna får INTE innehålla geometrier så som; splines, 2D-polyline, ellipser, punktobjekt, hatch, block, dubbla geometrier, nollängsobjekt och objekt mindre än 10mm. Filen får heller inte innehålla externa referenser (X-ref), symboler, bilder eller text. Innan ritningen sparas, städa ritningarna med kommandon så som: ”audit” ,”xbind > Insert”, ”mapclean” , ”purge” , ”e-transmit”.

Alla filer som kompletterar CAD-miljön och som är nödvändiga för att kunna öppna filerna utan problem, tex "fonter", "shaper" m.m. ska bifogas.

Filnamn på ritningar ska följa 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar. I stora projekt räcker ibland inte numren till då lägger du till en ”0:a” i nummerserien, ex Belysningsförslag nummer 0601-0999 blir då 06001-09999. Om du behöver använda den femsiffriga nummerserien för en ritningstyp så kan den femsiffriga nummerserien användas genomgående i hela projektet.

För bilder och video: Bildfiler ska levereras roterade till läsläge i formaten JPEG (SS-ISO 10918-1) eller TIFF (ISO 12639:2004). Video (rörliga bilder) ska levereras i formaten MPEG-4 (ISO/IEC 14496) eller MPEG-2. Inga andra format är godkända. 

För 3D-objekt: Där projektet har krav på leverans av 3D-objekt, t.ex. BIM filer, ska de levereras i format enligt överenskommelse i projektet eller enligt specifikation i förfrågningsunderlaget. Filerna behöver också levereras i formatet IFC för bevarande. Metadata om filerna ska bifogas.

Katalogstruktur 

Trafikkontorets e-arkiv skapar upp automatiska taggar på filer som sorteras in i mappstrukturen nedan. Därför är filstrukturen mer komplicerad än tidigare. Det är mycket viktigt att du sorterar in filerna under rätt mapp så att filen får rätt tagg i systemet och kan hittas vid ett senare tillfälle. Kraven på namnsättning av filerna har också blivit mer styrda och ska följas, se rubriken ”Övriga handlingar” nedan samt ”dokumentöversikt_exempel.xlsx” för vägledning.

 • Mappen ”texter” har bytt namn till ”dokumentation”.
 • Ritningsförteckningen ska sparas tillsammans med ritningarna.
 • Det är tillåtet att lägga till mappar under ”dokumentation” om du har dokument som inte passar i någon mapp, men du får inte lägga till mer än två undermappar under mappen ”dokumentation”. Om dokumentet tydligt förklarar vad dokumentet är i filnamnet kan du lägga den direkt under en befintlig mapp utan att skapa ytterligare en undermapp. Exempel, i mappen ”…\dokumentation\besiktning” finns inga undermappar eftersom besiktningsprotokollen ska döpas efter vilken typ av besiktning det är ex ”Slutbesiktning 2017-01-01”.
 • Du får inte skapa en ny mapp om det redan finns en mapp för ändamålet.
 • Du får inte byta namn på de mappar som finns i filstrukturen.
 • Du behöver inte rensa bort tomma mappar.

I ”Dokumentöversikt exempel” kan du se exempel på var olika filer ska sparas i katalogstrukturen nedan. Du kan ladda ner "Katalogstruktur relationshandlingar" till höger på sidan, ”Dokumentöversikt exempel” följer med i katalogstrukturen du laddar ner. Exempelfilen ska inte bifogas relationshandlingen.


 

Relationshandling med driftinformation

Relationshandlingen är en uppdaterad bygghandling tillsammans med driftinformation som inte finns med i bygghandlingen. Vilka handlingar som ska ingå i en relationshandling är beskrivet i dokumentöversiktenMallen för dokumentöversikten är inte heltäckande då den kan projektanpassas beroende på vilka anläggningar som byggs i projektet. Alla handlingar som bifogas relationshandlingen ska redovisas i dokumentöversikten.

Bygghandlingen ska uppdateras med alla förändringar mellan bygghandling och slutlig utformning och ingående handlingar ändras till relationshandling. Efter uppdateringen ska ritningarnas status ändras från "Bygghandling" till "Relationshandling". 

Alla dokument ska levereras enligt en projektanpassad dokumentöversikt och enligt ovanstående katalogstruktur.

Grundkartsförändringar

Mellan Stadsbyggnadskontorets uppdateringar av grundkartan används information ifrån projekten för dess uppdatering. Grundkartsförändringarna ska redovisas i separat modellfil och innehålla information om:

 • Alla grundkartsförändringar i plan inom förändringsområdet.
 • Linjer och symboler, som raserats genom byggnationen, tas bort. 
 • Utanför förändringsgränsen tas allt bort.
 • Lagernamnen byts vid behov till namn enligt "Lagernamn för relationsfil".


Samtliga utförda anläggningars begränsningslinjer ska ingå som till exempel:

 • Kantstöd
 • Ytskiktskanter och vägkanter.
 • Slänter, släntkrön och släntfot samt lutningsmarkering.
 • Räcken och trappor.
 • Diken
 • Byggnadsverk såsom broar, tunnlar, tunnelpåslag, stödmurar, kajer, bryggor, fribärande trappor och bullerskärmar.

Ledningar

Projektet ska redovisa slutligt läge av alla nya, borttagna/ur drift och ändrade ledningar och brunnar för samtliga ledningsägare med status relationshandling. Dessa ledningar ska redovisas på ledningsplaner som bifogas relationshandlingen. De ledningar och brunnar som ägs av trafikkontoret eller park- och naturförvaltningen ska, utöver ledningsplanerna, även redovisas i en modellfil enligt specifikationer under rubriken "Modellfiler - Ledningskartsförändringar" nedan.  

Nedan beskrivna regler avser redovisning av trafikkontorets och park & naturförvaltningens ledningar. Redovisning till andra ledningsägare behandlas inte i dessa regler.

Ledningar och brunnar ska successivt under arbetets gång mätas in, så att en korrekt redovisning av slutligt ledningsläge erhålls i relationshandlingens modellfil för ledningar. Särskilt bör uppmärksammas att anslutningsledning till framförallt rännstens- och dikesbrunn, där anpassningar och förändring från byggritningen görs "på platsen", mäts in och redovisas i relationshandlingens modellfil för ledningar.  

Observera att felaktigt redovisad urkopplad/inte urkopplad elkabel kan bli en dödsfälla.

Inmätningspunkten (x,y,z) för dagvattenbrunnar är centrumpunkten för brunnens botten. Är in- och utlopp på olika nivåer ska in- respektive utlopp mätas in. Inmätning ska ske genom avvägning och redovisas som z-koordinat.

För rännstensbrunnar är inmätningspunkten centrum av brunnen. Rännstensbrunnens utlopp ska redovisas som z-koordinat och utföras med avvägning. 

Borttagna och slopade (ur drift) ledningar ska redovisas i egna lager. Ledningarna ska döpas "slopad_xxx" och "borttagen_xxx" i lagernamnen och markeras med kryss. 

Texter på ritningar

Texter av beskrivande karaktär för byggnationen tas bort. Text som underlättar kartrevideringen eller som normalt ingår i kartverket till exempel linjetyp i kartan för trafikanordningar ska redovisas.

Byggnadsverk

Alla ritningar, skötselanvisningar och beräkningar ska märkas med BaTMan-nummer. Se även "Slutrapport byggnadsverk" 12CF1 Instruktion dokumentöversikt. 

Relationsfilernas kvalité

Specifikationer för koordinat- och höjdsystem, ritningar, dwg-filer och 3D-objekt se "Allmänna specifikationer för ritningar, 3D-objekt, dokument samt bilder och video" överst i kapitlet. 

Lagernamn ska vara enligt "Lagernamn för relationsfiler" nedan. 

Lagernamn för ledning ska följa Kommunala samlingskartans "Kart- och lagerinformation-Trafikkontoret". Alla lager som visar trafikkontorets ledningar ska börja med TK_ och park- & naturs med PON_. Slopade eller borttagna ledningar ska döpas "slopad_xxx" och "borttagen_xxx" i lagernamnen. 

Linjer, symboler och linjetyperna (vid linjetypskala 0,4) ska i möjligaste mån vara i enlighet med kapitel Ritningsbeteckning Kommunala Samlingskartan (2CE4) och i enlighet med "Bygghandlingar 90". 

Koordinater med x,y och z redovisas för samtliga objekt. 

Modellfiler

Modellfilerna ska delas upp på respektive verksamhetsområde. Modellfilerna ska bara innehålla de lager som efterfrågas, ex i modellfilen för mittlinjer ska endast de tre lager som specificeras nedan ingå. Modellfilerna används för att uppdatera olika verksamhetssystem, kartverk och databaser. Nedan följer ett förtydligande på några av modellfilerna som ska ingå i driftinformationen. Specifikationer för koordinat- och höjdsystem, ritningar, dwg-filer och 3D-objekt se "Allmänna specifikationer för ritningar, 3D-objekt, dokument samt bilder och video" överst i kapitlet. 


Modellfilerna döps efter verksamhetsområde ex belysning.dwg, mittlinjer.dwg. 

VIKTIGT; tänk på att alla borttagna och slopade (ur drift) ledningar ska redovisas i egna lager och markeras med kruss så vi får bort gamla ledningar ur våra ledningskartverk.

Belysning

Koordnatinmätning ska ske med GPS eller motsvarande som går att överföra till digital karta. Noggrannheten på inmätningen ska vara 10 cm.

 • Slopade eller borttagna ledningar ska redovisas i egna lager. Ledningarna ska döpas ”slopad_xxx” och ”borttagen_xxx” i lagernamnen och markeras med kryss.
 • Nya belysningsstolpar ska koordinatinmätas.
 • Knutpunktsnummer (XXXX-XXX) och läge på varje armatur ska redovisas i filen, gäller även för reklamskyltar, väntkurar vid hållplatser, inkopplade telefonkiosker och övrig inkopplad utrustning.
 • Belysningscentralen och dess ID-beteckning ska redovisas.
 • Kabels läge. Om flertalet kablar är förlagda parallellt ska antalet synas. Alla belysningskablars läge ska redovisas till Göteborg Energi som utför kabelanvisningar för trafikkontoret.
 • Kabelskyddsrörs läge, gäller tomrör ska redovisas. 

Även inmätningsfilen (underlaget från entreprenören) för stolpar, kablar och BC bifogas relationshandlingen.

Gatunamnsskyltar
Samtliga uppsatta gatunamnskyltar på kommunens vägar ska redovisas som punkter. Endast skyltar som beskriver kommunens gator ska redovisas, ej kvartersgator eller gemensamhetsanläggningar. Information/metadata ska följa med varje gatunamnsskylt enligt ”Gatunamnsskyltar”, som kan laddas ner till höger på sidan.


Grundkartsförändringar: 
Samtliga objekt, linjer som förändrar grundkartan (baskartan). Nya nivåkurvor, terränggränser och markhöjder redovisas inte. Grundkartsförändringarna används som uppdaterad grundkarta för flera verksamhetssystem tills officiell grundkarta är upprättad.

Väglinjeförändringar: 
Alla nya eller förändrade väg-/kantstenslinjer inklusive farthinder levereras i ett lager. 

Lager döps till: 

 • Kantlinje

Mittlinjer:
För dwg-filen med Mittlinjer ska tre lager med mittlinjer; för bilvägar, cykelvägar och gångbanor. Till gångbanor hör fristående gångbanor och trottoarer. För kombinerade gång- och cykelvägar, där gång- och cykeltrafiken skiljs åt med t.ex en målad linje, skickas två mittlinjer, en för gång och en för cykelbana. Med mittlinje menas en linje i mitten av ex cykelbanan (även kallad centrumlinje) även där cykelbanan inte har några kantlinjer, utan separeras mot ex bilväg med målad linje. Mittlinjerna används för att uppdatera NVDB (Nationell Vägdatabas).

Lager döps till

 • B_ mittlinje (för bilvägar),
 • GC_ mittlinje (för cykelbanor),
 • G_ mittlinje (för gångvägar).

Linjetypen ska vara 3D-polylines. I dwg-filen för Mittlinjer ska z-koordinater redovisas i varje brytpunkt. 

Ledningskartsförändringar: 

Följande ledningar/anläggningar ska redovisas i modellfilen:

 • Samtliga trafikkontorets (och park- och naturförvaltningens) nya/förändrade ledningar.
 • Stolpar, brunnar och apparatrum mm inklusive inkopplingsanordning på befintligt ledningssystem, detta inkluderar även anläggningar som oljeavskiljare.
 • Kontaktledningar och signalledningar för spårväg.
 • Slopade (ur drift) eller borttagna ledningar ska redovisas i egna lager. Ledningarnas lagernamn ska innehålla prefixen ”slopad_” eller ”borttagen_” och markeras med kryss.

För lagernamn mm se 12CE3 Ritningsbeteckning Kommunala Samlingskartan och 12CE4 Lagerstruktur Kommunala Samlingskartan. 

Ledning som inte förändrats ska inte redovisas.

Markvärme
Där markvärme finns ska ledningarna samt eventuella andra anläggningar som hör till markvärmeanläggningen redovisas separat i en modellfil. Specifikationer finns under rubriken ”Tekniska handlingar” nedan. Slopade (ur drift)/borttagna ledningar ska redovisas på samma sätt som övriga ledningar. Trafikkontorets markvärmeanläggningar ska döpas TK_ i lagernamnen. Privata markvärmeanläggningar ska döpas PRIVAT_ i lagernamnen.

Områdesgräns/arbetsområde

För dwg-filen med Arbetsområde ska ett lager där arbetsområdet redovisas som yta/polygon alternativt flera ytor/polygoner om arbetsområdet ej är sammanhängande. Finns det en etappindelning ska även dessa redovisas som ytor/polygoner i ett separat lager.

Ytorna/polygonerna ska levereras som slutna 2D-polygoner.

Vägutrustningskarta: 
Samtliga skyltar, stolpar och markeringar som förändrar trafikkartbilden. Befintliga kvarvarande/kvarliggande inom projektet redovisas som "befintliga". Modellfilen ska uppfylla kraven enligt nedan: 

Lagernamnen för de olika objekten ska vara:

 • Tr_Bef _Vagvisning_Portaler (vägvisningsportaler)
 • Tr_Bef_Vagmarkestolpe (stolpar)
 • Tr_Bef_Markering (markeringar)
 • Tr_Bef_Trafiksignal (trafiksignaler)
 • Tr_Bef_Trafikskylt (skyltar)
 • Ta_Text_04 (text)
 • Tr_Bef_Pekare (pekare)

För mer information se "Lagernamn för relationsfil" nedan. 

Tillåtna AutoCAD objekt typer:
 • Line
 • Solid
 • Hatch
 • Text
 • Polyline
 • Block reference

Inget annat får förekomma i ritningen.
I samband med projektering finns det en mall att ladda ner under 12CE1.10 Vägutrustningsplan.

Spåranläggningsförändringar: 
Utöver vad som ovan sagts ska förändringar i spåranläggningar redovisas i en särskild omgång ritningar. 
Då redovisas:

 • Spårvägsbanan. Se TH 12DG Anläggningsregister, eller "Checklista till anläggningsregistret".
 • Hållplatser
 • Tillhörande strömförsörjning.
 • Signal- och informationssystem.
 • Byggnader som vänthallar, belysningar, ytdränering med mera.

Tekniska handlingar

Markvärme

 • Planritningar över slingornas placering (från fördelningsrör och hela ytan slingan täcker). Respektive slinga skall vara identifierbar i form av exempelvis en unik färg. Varje slinga skall ha en unik identitet som skall framgå på ritningen.
 • Planritning(ar) över matarrör (från station till fördelningsrör).
 • Detaljritning över det skåp, brunn eller utrymme där fördelningsrörets konfiguration tydligt framgår. För respektive utloppsventil på fördelningsröret skall framgå vilken slinga (identitet) som försörjs.
 • El- och automationsdokumentation – Kretsschema (visandes apparater och dess sammanbindningar), Yttre förbindningsschema (visandes hur apparater ansluts), Gruppförteckning, Apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare) samt dokumentation över elförsörjningen.
 • VVS-ritningar – Plan och Sektionsritningar (visandes apparater, mått och dimensioner) samt Apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare).
 • Datablad för samtliga produkter/artiklar/apparater.
 • Funktionsbeskrivning samt drift- och underhållsmanual.
 • Egenkontrolldokumentation ifrån installatören.
 • Uppgifter om entreprenören och eventuella huvudleverantörer i form av namn, adress, telefonnummer, e-post, webbplats och eventuell kontaktperson.

Oljeavskiljare

 • Apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare).
 • Datablad för samtliga komponenter (oljeavskiljare, givare, betäckning, larmsändare och annan ingående utrustning).
 • Placeringsritning.
 • Funktionsbeskrivning samt drift- och underhållsmanual.
 • Om aktuellt: El- och automationsdokumentation – Kretsschema (visandes apparater och dess sammanbindningar), Yttre förbindningsschema (visandes hur apparater ansluts), Gruppförteckning, Apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare) samt dokumentation över elförsörjningen.
 • Om aktuellt: VVS-ritningar – Plan och Sektionsritningar (visandes apparater, mått och dimensioner) samt Apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare).
 • Egenkontrolldokumentation ifrån installatören.
 • Uppgifter om entreprenören och eventuella huvudleverantörer i form av namn, adress, telefonnummer, e-post, webbplats och eventuell kontaktperson.

Hissar och Rulltrappor

 • Tillverkarens dokumentation till anläggningsägaren (funktionsbeskrivning, certifikat, garanticertifikat, typgodkännande, apparatlistor, egenkontroller, testprotokoll, programmerings/inställningsdokumentation, övriga manualer, drift- och underhållsinstruktioner och liknande).
 • Egenkontrolldokumentation ifrån installatören.
 • Uppgifter om entreprenören och leverantören i form av namn, adress, telefonnummer, e-post, webbplats och eventuell kontaktperson.
 • Dokumentation över elförsörjningen inklusive effektbehov.

Övrig teknisk utrustning

Med övrig teknisk utrustning menas utrustning som i någon form rör sig, lyser, värmer, spännings sätter, kontrollerar, reglerar eller signalerar och inte uppenbart ingår i något annat system vartill komplett dokumentation är kravställd och kommer att levereras. Exempel på övrig teknisk utrustning är avfuktare, fläktar, katodskydd, givare, filter, reglerutrustning, styrutrustning och larm.

 • Placeringsritning.
 • Funktionsbeskrivning samt drift- och underhållsmanual.
 • Egenkontrolldokumentation ifrån installatören.
 • Datablad för samtliga produkter/artiklar/apparater.
 • Funktionsbeskrivning, drift- och underhållsmanual och övriga aktuella manualer.
 • Uppgifter om entreprenören och leverantören i form av namn, adress, telefonnummer, e-post, webbplats och eventuell kontaktperson.
 • Om aktuellt: El- och automationsdokumentation – Kretsschema (visandes apparater och dess sammanbindningar), Yttre förbindningsschema (visandes hur apparater ansluts), Gruppförteckning, Apparatlista (antal, positionsbeteckning, beskrivning/benämning, artikelnummer, leverantör/tillverkare) samt dokumentation över elförsörjningen.
 • Övriga ritningar för utrustningen (konstruktionsritningar, placeringsritningar eller liknande). 

Belysning

Är inte dokumentationen komplett ska den som byggt anläggningen omgående komplettera och trafikkontorets projektledare informeras.

Med relationsritningar ska till varje detalj följa uppgifter om:

 • Fundament: Fabrikat och storlek.
 • Stolpe: Fabrikat, typ, rördiameter eller annat infästningsmått, längd och armlängd. Då stolpen är målad eller ytbelagd ska även uppgift om färgkod och glanstal uppges.
 • Armatur: Fabrikat, typ, kuptyp, lamptyp med fabrikantangivelse, armaturinfästningsvinkel och lampinställningsläge, artikelnummer på LED-enhet och driver samt knutpunkts-id för identifikation till styrsystemet.
 • Ljuskälla: typ, effekt, tub/ellipsoid och sockeltyp, för LED, kompaktlysrör och keramisk metallhalogen även färgtemperatur.
 • Typ av styrsystem/övervakning.
 • Kabeltyp: Beteckning, antalet ledare och ledararea.
 • Avsäkringar: Typ och storlek, gäller både i stolpe och belysningscentral.
 • Belysningscentral: Fabrikat, typ/storlek, antal samt typ av inkommande och utgående grupper. Kopplingschema för centralen. Ifyllt kabelskåpskort, motsvarar begärda uppgifter.
 • Bifogade dokument ska döpas enligt ”övriga handlingar” nedan.


Övriga handlingar

Alla övriga handlingar (med undantag för ritningar/modellfiler (se 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar) ska ha filnamn som tydligt beskriver handlingen, ex produktspecifikationer döps efter "typ av anläggning modellbeteckning" ex Belysning X12345.pdf, protokoll från möten döps ”platsmöte 20160101.pdf” eller ”samordningsmöte 20160101.pdf”. Använd namnen på filerna för att gruppera dem, dvs döp alla textfiler, produktbeskrivningar mm som avser samma anläggning med anläggningstypen först, ex Hiss xxx.pdf, Hiss yyy.pdf osv. Bilder och videofiler ska döpas ”plats datum”, exempel ”billdalsvägen 2017-01-01.jpg”. Handlingar som har tydliga namn i Bygghandlingen som bifogas -relationshandlingen kan behållas.
Gör inte filnamnen för långa, då blir filerna svåra att hantera.

Se även instruktion under kapitel 12CF1 Instruktion dokumentöversikt.


Lagernamn för relationsfil

För revidering av grundkartan som utgör underlag till vägutrustningskartan:

Lagernamn

Penna/Färg

Linjetyp

Används till

Nytt_Stomme_Kantstöd_ospec

3 (green)

CONTINUOUS

Ny vägkant med kantsten (= ny kartbild)

Nytt_Stomme_Vägkant

3 (green)

ST0502

Ny vägkant utan kantsten (= ny kartbild)

Nytt_Stomme_Arbetsområdegräns

3 (green)

STST71051

Förändringsgräns

Nytt_Höjder_Släntsymbol

4 (Cyan)

CONTINUOUS

Slänt, dike

Nytt_Stomme_Konstruktion

220

CONTINUOUS

Ny konstruktion, byggnad mm

Nytt_Ytskikt_Materialgräns

32

CONTINUOUS

Rastergräns, t ex gångbanehall, ytgränser

Nytt_Ytskikt_Markutrustning

4 (Cyan)

CONTINUOUS

Markutrustning, soffor, papperskorgar, cykelställ mm

  Nytt_Spår_Spårväg
  4 (Cyan)
 CONTINUOUS
  Nya sträckningar på Rälen
  Nytt_Spår_Ban_Spårväg
  4 (Cyan)
 CONTINUOUS
  Nya sträckningar på banvallskanter


För revidering av kartan för trafikanordningar:

Linjetypsskala ska vara 0,4 generellt (styrs med ”ltscale=0.4”)

Alla trafikmarkeringslinjer ska ha fast linjetyp, det vill säga lagertillhörigheten bestämmer inte linjetypen.

Linjetypen ska vara sådan att skalriktig sekvens visas, till exempel 3+3 ska visas som 3 m linje och 3 m uppehåll. Färgen ska vara ”Bylayer”, det vill säga lagret bestämmer färgen.

Lagernamn ska vara enligt nedan (samma som trafikkontorets vägutrustningskarta).

Lagernamn

Penna/Färg

Används till

Tr_Bef_Vagvisning_Portaler 

  130 (Cyan)   Befintlig vägvisning och  
  portaler

Tr_Bef_Vagmarkestolpe 

  130 (Cyan)
  Befintlig vägmärkesstolpe 
Tr_Bef_Markering 

  10 (Red)

  Befintlig vägmarkering,   samtliga linjer och symboler 
 Tr_Bef_Markering
  50 (Yellow)
 Befintlig vägmarkering, gul
 Tr_Bef_Trafiksignal
  130 (Cyan)
 Befintlig trafiksignal


 Tr_Bef_Trafikskylt
  130 (Cyan)
 Befintliga skyltar inkl. raster


 Ta_Text_04
  130 (Cyan)
 Befintlig text
 Tr_Bef_Pekare
  130 (Cyan)
 Befintliga skyltpekare
 Tr_Nytt_Vägvisning_o_Portaler
  130 (Cyan)
 Ny vägvisning och portaler
 Tr_Nytt_Vägmärkesstolpe
  130 (Cyan)
 Ny vägmärkesstolpe
 Tr_Nytt_Markering
   90 (Grön)
 Ny vägmarkering, samtliga linjer och symboler
 Tr_Nytt_Markering_Gul
   50 (Gul)
 Ny vägmarkering, gul

 Tr_Nytt_Trafiksignal
  130 (Cyan)
 Ny trafiksignal
 Tr_Nytt_Trafikskylt
  130 (Cyan)
 Nya skyltar inkl. raster
 Tr_Nytt_Text
  130 (Cyan)
 Ny text
 Tr_Nytt_Trafikskylt_Pekare
  130 (Cyan)
 Nya skyltpekare

För revidering av spårritningar:

(SP*,M-311, M-321a)

Lagernamn

Penna/Färg

Linjetyp

Används till

Plan

M-311

4 (cyan)

Prickstreck

Spårlinje c/c spårmitt

M-321a

3 (green 0,35)

CONTINUOUS

TP=tangeringspunkter

SP010

7 (white 0,5)

CONTINUOUS

Spårlinje båda rälen = 0,7175 från spårmitt

SP020

7 (white 0,5)

CONTINUOUS

Vattenavledare, symbol på en räl cirkel R=0,15 m. Mellan räl två parallella linjer avstånd 0,3 m med cirkel i centrum c/c spår, R=0,15 m.
Växelbrunn, symbol = synlig låda.

SP021

2 (yellow 1,0)

CONTINUOUS

Isolerskarv

SP022

3 (green 0,35)

CONTINUOUS

Dilatationsskarv

SP030

3 (green 0,35)

CONTINUOUS

EL(spår): minuslådor, förbindningar, detektorer

SP040

2 (yellow 1,0)

CONTINUOUS

Skarv, symbolstreck 0,3 m mitt i skarven

SP041

3 (green 0,35)

CONTINUOUS

Travers, spårhållare, symbolstreck 1,435 m vid isolerad läggs tilläggs text ISOL

SP043

7 (white 0,5)

CONTINUOUS

Skenlängder, symbol ex skena 1:
1 18000=beteckning för hela skenan, textstorlek 2 mm

SP044

3 (green 0,35)

CONTINUOUS

Båglängd, symbol ex 500, textstorlek 3,5 mm

SP045

1 (red 0,25)

CONTINUOUS

Traversavstånd, textstorlek 2,5 mm

SP046

7 (white 0,5)

CONTINUOUS

Pil och text på spårriktning

SP047

3 (green 0,35)

CONTINUOUS

Tabell
1=sken nummer, 2=längd, 3=typ av räl

SP050

1 (red 0,25)

CONTINUOUS

Linjeberäkning som lyfts in i ritningen


Befintlig trafiksignal

Befintlig trafiksignal

Befintliga skyltar inkl. raster

Befintliga skyltar inkl. raster

Ny vägmarkering, gulSenast uppdaterad 2018-10-15