12TC Begrepp och definitioner för vegetationsytor

I detta avsnitt behandlas alla gröngjorda ytor som i detaljplan är markerade som trafikmark och allmän platsmark.

Grundläggande bör vara att spara befintlig vegetation inom området där naturlig växtlighet finns. Där ingrepp görs i eller i anslutning till naturmark ska om möjligt skapas förutsättningar för ett återställande av marken till naturmark. Detta kommer på sikt att innebära lägre driftkostnader och ett naturligt landskap.

Vegetationsytor indelas i olika skötselklasser beroende på typ av vegetation, utveckling och krav på underhåll. Skötselklassen överensstämmer med underhållsklassen med undantag för Buskage B, som är en klass dit buskaget överförs sedan det slutit sig.

Begreppen överensstämmer med park- och naturförvaltningens skrifter.

  1. "Anvisningar för arbeten i park- och naturområden",
  2. "Parkvårdsbeskrivning för Göteborg 2017"

Hänsyn ska tas till omkringliggande ytors klassning, så att det blir få klasser och stora sammanhängande ytor.Senast uppdaterad 2018-04-16