2BD Trygghet


Trygghet är ett komplext begrepp men som närmast kan beskrivas som upplevd risk att råka ut för något, exempelvis olycka eller våldsbrott. Den upplevda risken behöver inte alls korrespondera med den verkliga risken. Upplevelsen av trygghet kan skilja sig mellan olika trafikanter men en begriplig, överblickbar och orienterbar miljö är för de flesta en gemensam känsla av trygghet. Avsaknad av trygghet begränsar vår tillgänglighet och kan minska trafiksäkerheten. Exempelvis kan den som känner otrygghet i en park acceptera att gå en omväg eller gå längs en hårt trafikerad väg, om det alternativet känns tryggare. 

Några faktorer som kan bidra till en ökad trygghetskänsla:

■ Mänsklig skala
■ Tydlig prioritering i gaturummet
■ Välbefolkade offentliga rum
■ God överblickbarhet och lätthet att orientera sig på platsen
■ Bra belysning
■ Gott om alternativa vägar, hög korsningstäthet
■ Välklippt växtlighet som inte begränsar siktmöjligheter
■ Väl omhändertagna miljöer, utan exempelvis ogräs, klotter eller nedskräpning


Senast uppdaterad 2018-10-15