2BE Trafiksäkerhet


Trafiksäkerhetskriterierna grundar sig på människans förmåga att tåla krockvåld. En vägs hastighet ska sättas utifrån den högsta "säkra" hastigheten under goda förhållanden. Vägar utan mitträcke borde, med hänsyn till det krockvåld en normalt frisk människa tål vid frontalkrock mellan två fordon, inte ha högre tillåten hastighetsgräns än 70 km/h. Högsta hastighet bör vara 50 km/h där det finns risk för sidokrock mellan två fordon och 30 km/h där oskyddade trafikanter och fordon möts.

För att i möjligaste mån undvika olyckor görs gatumiljön så överblickbar och tydlig som möjligt. Det visuella intrycket är viktigt för att ge trafikanten rätt signaler om vad som kan hända och hur han/hon bör agera. Vägmiljön görs förlåtande med deformerbara vägräcken och borttagande av fasta föremål nära vägen. Läs visare under kapitel 3D Hinder.

Trafiksäkerhet påverkar hälsa och trygghet och är en förutsättning för att människor ska kunna ta del av samhället.


Senast uppdaterad 2018-10-29