2DF Dagvattenanläggningar

Ambitionerna med dagvattenlösningar är att avleda dagvattnet, avlasta ledningssystemet och reningsverket, samt minska föroreningar till sjöar, hav och vattendrag. Exempel är rännor, kanaler, olika typer av växtbäddar och fördröjningsmagasin. Anläggningarnas utformning ska också ge ett mervärde till stadsbilden.

Många funktioner ska få plats i gaturummet och hur dessa förhåller sig till varandra behöver studeras från fall till fall. Dagvattenanläggningar är ofta yt-och volymkrävande och det är lättare att hitta bra lösningar om dessa ingår tidigt i planeringsprocessen.

Dagvattnet i ett projekt är beroende av dagvattnets färd både uppströms och nedströms det aktuella projektets gränser och anläggningar ska planeras utifrån det. Flertalet aspekter behöver utredas och beaktas, t.ex.
- Möjlighet till infiltration – jordartskartan bör studeras

- Påverkansminimering av trafik vid drift och underhåll av anläggningarna
- Säkerhet och risker vid rännor och kanaler i gaturummet

I projekthandlingar ska det tydligt framgå vilken fastighetsägare, organisation, förvaltning osv som äger och ansvarar för anläggningen.