2EA2 Vibrationer

Vibrationerna uppstår när tunga fordon kör över ojämnheter i vägbanan och upplevs av många som mycket störande och obehagligt. I vibrationskänsliga områden är det därför viktigt att beläggningen är slät och utan skador. Placering av brunnar och andra betäckningar ska i möjligaste mån undvikas i vägbanan alternativt placeras utanför hjulspåren. Brunnar som har satt sig måste justeras till rätt nivå. Farthinder kan orsaka vibrationer, särskilt om ramperna eller betongelementen är skadade.

Vid byggande av farthinder är det viktigt att standardritningarna i Teknisk Handbok följs och några detaljer kan särskilt nämnas:

  • Asfalten under ramperna fräses. Därmed minimeras rampens slitage. 
  • Vid montering av betongelement i vägbulan ska försegling användas. Risken är annars stor att betongelementen spricker, alternativt ligger och vickar och slår mot marken. 
  • I vibrationskänsliga områden kan ramperna behöva förlängas. På vägar där det går buss görs vägbulan lämpligtvis med lång avfartsramp. 

Vibrationsstörningar kan delas in i två kriterier, ett miljökriterium som har att göra med störningar hos människan och ett där materiella skador inträffar. Människan är mycket känslig för vibrationer och känner normalt av dessa långt innan de ger skador på byggnaderna.

Några nationella gränsvärden för vibrationer finns inte fastställda. Vid nyplanering och för åtgärder i befintlig miljö arbetar trafikkontoret enligt de riktlinjer som finns i ”Principbeslut hantering av vibrationer” som antogs av trafiknämnden år 2015.

För planering av nybyggnad har vi samma riktvärden som Trafikverket tillämpar (0,4 mm/s vägd RMS) Men med tanke på de lokala förutsättningarna med relativt mycket lera kan vi behöva ett spann till dagens planeringsnivå. 0,4 mm/s eftersträvas om det kan ske med små kostnader. 0,4 -0,6 mm/s vägd RMS bör uppnås om det kan ske med rimliga kostnader. För åtgärder i befintlig miljö ska bli aktuella ska nivån uppgå till minst 1,0 mm/s.

 Följande komfortvärden bör inte överskridas:
Riktvärden för människor i byggnader, vid planering.

Ska eftersträvas i permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Det gäller i utrymmen där människor vistas stadigvarande

0,4 – 0,6 mm/s vägd RMS.

 
Riktvärden för åtgärder i befintlig miljö.

Ska eftersträvas i permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Det gäller utrymmen där människor vistas stadigvarande.

1,0 mm/s vägd RMS

Tabell 1. Principbeslut om hantering av vibrationer TN § 111/15.

Svensk Standard SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader” anger riktvärden för komfortmätningar. Riktvärdena kan användas som målsättning för långsiktig förbättring av vibrationsförhållanden i befintlig miljö och bör tillämpas vid nyetableringar och vid nybebyggelse.

 Störningsområde  Vägd hastighet  Anmärkning
 Liten störning  0,1-0,4 mm/s  Knappt/ej kännbar för människa
 Måttlig störning  0,4-1,0 mm/s  Delvis kännbar för människa
 Sannolik störning  1-ca.2,0 mm/s  Kännbar för människa, upplevs av många som störande
 Stor störning  >2,0 mm/s  Obehaglig störning

Tabell 2. Riktvärden för vibrationer enligt Svensk Standard SS 460 48 61
Senast uppdaterad 2018-10-15