2EB Teknisk försörjning

Göteborg växer och står för enorm förtätning. En förutsättning är trafikstrategins genomförande som innebär att fler ska åka kollektivt, gå och cykla. Om kollektivtrafiken ska öka måste den fungera utan avbrott, vilket ställer krav på ledningsarbeten i gata och därmed även på planeringen av projekt.

Anläggningar i allmän platsmark

Dagvattenanläggningar se Dagvatten (2EA6)

Förläggning av ledningar i allmän platsmark

All förläggning av ledningar eller andra anläggningar i allmän platsmark kräver att nyttjanderättsavtal upprättas mellan trafikkontoret/staden, och motparten.

Vid all planering är det viktigt att ta hänsyn till befintliga ledningar och samhällsservice. Befintliga ledningar ska särskilt beaktas för att undvika onödig flytt av ledningar. Remisser ska delges ledningsägarna och riktlinjer för deras ledningar ska följas. För ytterligare information se 12AE1 Ledningsägare.

Ledningskartor

För redovisning av ledningar används tjänsterna ledningskollen eller kommunala samlingskartan. För mer information om tjänsterna, se 12AB2 Kommunala Samlingskartan (KSK).

Planerar du ett markarbete är det mycket att tänka på innan du påbörjar ditt arbete. Läs mer om starttillstånd och förhållningsregler i Bestämmelser för arbeten i gatu- och spårområden i Göteborg – Blå Boken.
Senast uppdaterad 2018-04-16