2ED Parkering

Parkeringspolicy och parkeringstal

För parkering har kommunen tagit fram en parkeringspolicy och nya parkeringstal som stöd i planeringen. Målsättningen med parkeringspolicyn är att medverka till att staden ska vara tillgänglig för alla. Parkeringspolicyn ska uppmuntra till att fler väljer kollektivtrafiken eller cykeln framför bilen.

"Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs stad" används för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden.

Bilpooler

Bilpooler erbjuder miljöanpassade, trafiksäkra och flexibla bilresor och bidrar till att minska antalet bilar i stadsmiljön. Göteborgs Stad vill underlätta användandet av delade mobilitetstjänster som minskar behovet av bilar och parkeringsytor, särskilt i områden där det råder brist på parkering. Staden kan därför ta hänsyn till förekomsten av bilpooler vid hanteringen av p-tal vid planering av bebyggelse. För att säkerställa en rättsäker hantering har staden tagit fram dokumentet ”Göteborgs Stads kvalitetskrav på bilpool” som ligger till höger på sidan.

Göteborgs Stad bidrar även till en ökad tillgång på bilpoolstjänster genom att ge förtur till vissa parkeringsytor på kommunal tomtmark där det kan vara lämpligt med hänsyn till antal platser, parkeringsbehov etc.


Exempel på detaljplaner där avtal för bilpool har tecknats:
  • Residenset - Ett avtal som ger de planerade bostäderna på fastigheterna Inom Vallgraven 53:14 och 53:17 tillgång till två bilar i bilpoolen vid Kungsgaraget ska upprättas mellan fastighetsägarna och företrädare för bilpoolen innan bygglov beviljas.
  • Riksdalergatan - Behovet av boendeplatser kan reduceras till hälften, genom att plats för bilpool (med en poolbil per fem ordinarie platser) reserveras.
  • Kronhusgatan - avtal har tecknats mellan staden (trafikkontoret) och fastighetsägaren om bl a tillgång till bilpool under minst fem år

Rekommenderad förberedelse för laddning

Bilar med eldrift innebär generellt lägre klimatpåverkan, effektivare energianvändning, och nästintill obefintliga emissioner jämfört med förbränningsmotor. Utvecklingen mot fler eldrivna fordon är därför en viktig del i stadens hållbarhetsarbete, att möjliggöra laddning av elfordon vid anläggning av nya parkeringsplatser är en viktig åtgärd.

För verksamheter rekommenderas minst 25% och för flerfamiljshus minst 80% av parkeringsplatserna förberedas för ladduttag för elbilar. Detta görs genom att elskåp och elservis med erforderlig effektkapacitet installeras, samt 110 mm kanalisation dras från elskåpet till/förbi parkeringsplatserna i fråga på ett förläggningsdjup om 55 cm från ytan.
Senast uppdaterad 2018-10-15