2EF Trafikdata

Trafikkontoret samlar in och analyserar trafikflöden för gång-, cykel- och biltrafik samt genomför resvaneundersökningar, vilket beskrivs närmre under Trafikmängder (2EF1). Här beskrivs också vilka trafikmängder som ska användas för dimensionering av fysisk utformning respektive miljöanalyser.

Trafikkontoret sammanställer och analyserar trafiksäkerhetsstatistik från det nationella verktyget STRADA, se 2EF3 Trafiksäkerhetsstatistik.

Resmönster beskriver hur och var göteborgarna reser i staden. Materialet baseras på resvaneundersökningar och andra kompletterande datakällor. Se 2EF2 Resmönster.

Färdmedelsfördelning och reslängd presenteras områdesvis för alla trafikslag. För resor till fots och med cykel har ytterligare material tagits fram som beskriver reslängd, resrelationer och ärenden.

Trafikkontoret tar även fram riktlinjer för att underlagsmaterial och beräkningar ska vara enhetliga. Till höger på sidan finns ”Riktlinjer för Trafikmängder i planeringsarbetet inom trafikkontoret” samt ”Resalstring för exploateringar”. En utförligare beskrivning av dessa riktlinjer hittar du i dokumenten till höger på sidan och under 2EA1 Buller, 2GA Bullerutredningar samt 2EA3 Luftföroreningar för Trafikmängder i planeringsarbetet och under 2EF5 Resalstring för Resalstring för exploateringar.

Trafikstrategin, som antogs 2014, är ett viktigt måldokument som beskriver det framtida resandet. Trafikstrategin har brutits ner på stadsdelsnivå (enligt den tidigare indelningen som bestod av 21 områden), vilket redovisas under 2EF4 Färdmedelsfördelning enligt Trafikstrategin. Dessa resandemål ligger även till grund för den framtida resalstringen, vilken beskrivs under 2EF5 Resalstring.

Trafikmodeller och trafikprognoser beskriver de trafikmodeller och verktyg som trafikkontoret använder och förfogar över.

Senast uppdaterad 2018-10-15