2EH Kollektivtrafik

I Västra Götaland är regionfullmäktige kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för kollektivtrafiken. Västtrafik är deras utförande bolag med ansvar att handla upp och styra trafiken tillsammans med de upphandlade entreprenörerna, som äger fordonen. Göteborgs Stad är en av samverkansparterna som ansvarar för infrastrukturen samt att förmedla Göteborgs behov av kollektivtrafik.

För spårvägen skiljer det sig genom att Göteborgs Stad utför spårvagnstrafiken på uppdrag av Västtrafik. Trafikkontoret upphandlar, projekterar och bygger nya spår samt ansvarar för drift och underhåll av dem. Trafikkontoret har avtal med Göteborgs Spårvägar som är den entreprenör som kör trafiken samt utför drift och underhåll av banan. Alla kostnader för spårvagnstrafiken faktureras Västtrafik, vilket även inkluderar drift och underhåll samt ränta och avskrivning för investeringar. Detsamma gäller den infrastruktur som behövs för att driva båttrafiken i älven och i skärgården.

Om du planerar för spårväg eller byggnation intill spårväg ska kontakt tas med kompetens ”Planeringsledare spårsäkerhet” se Underlag kontaktlista (12AD1).

Den nya kollektivtrafiklagen gör det möjligt för privata aktörer att konkurrera med eller komplettera den upphandlade busstrafiken.

Det finns kartor över kommunens kollektivtrafiknät på Västtrafiks hemsida. Dessa linjekartor visar spårvagnslinjer, busslinjer, hållplatser och destinationer.

I rapporten “Fysisk planering för kollektivtrafik” redogörs för faktorer som är viktiga vid planering av kollektivtrafiknätet.

 Senast uppdaterad 2018-10-15