2FA Trafikförslagsprocessen

Trafikutredningar är övergripande utredningar, där förutsättningar sammanställs och analyseras och därefter åtgärder föreslås. Den åtgärd som bäst överensstämmer med projektmålen beskrivs slutligen mer utförligt, och det är det som är själva Trafikförslaget. Trafikförslag kan också tas fram med tekniska utredningar eller en detaljplan som underlag och har i sig syftet att vara ett underlag inför projekteringen.

Handlingar

Använd trafikutredningsmallen med instruktioner till höger. Mallen omfattar utredningen inklusive Trafikförslaget. Till din hjälp finns också checklistor för cykel och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Till trafikutredningen ska det alltid finnas en kostnadsbedömning (konsultens egen detaljerade uppställning. Kostnadsbedömningen redovisas i ett kostnadsbedömningsformulär (bruttolista), enligt mallen till höger. Som underlag till formuläret ska det finnas ett kostnadsbedömningsdokument där det tydligt framgår vilka a´-priser och ytor som har använts i bedömningen

Ett trafikförslag är en sammanfattande presentation och beskrivning av en åtgärd som berör gatuutformningen i framtagandet av såväl detaljplaner som i samband med trafikkontorets övriga utredningar och planeringsuppdrag. Arbetet internt på TK pågår med att ta fram en ny arbetsprocess kring genomförande studier (GFS) där det som man traditionellt kallat "trafikförslag" ingår som en del av GFS-en. 

Trafikförslaget ska vara ett beslutsunderlag för genomförande, samt underlag för att upprätta vägutrustningsplan och upphandla detaljprojektering.

Handlingar som ska ingå i trafikförslaget

 • Sista delen av Trafikutredningen utgörs av Trafikförslag. "Rapportmall:Trafikutredning" visar vad som minst måste med.
 • Kostnadsbedömningsformulär (bruttolista), enligt mall till höger.
 • Samrådslista till trafikutredningar, enligt mall till höger.
 • Trafikförslaget ska levereras i pdf-format och som doc-filer (dokument/text) eller dwg-filer (ritningar) närmare beskrivet nedan. För projekt med trafikkontorets diarienummer från år 2014 eller tidigare ska dessutom materialet levereras i pärmar utskrivet i 2 exemplar.
 • För dokument: filerna ska vara roterade till läsläge i formatet PDF 1.4 (PDF/A-1 enligt SS-ISO 19005-1:2005), detta för att säkerställa att handlingarna går att öppna många år framöver. Vissa dokument ska även levereras som DOCX o XLSX enligt dokumentöversikten.
 • Ritningar med omfattning och innehåll
 • För ritningar: Filerna ska levereras roterade till läsläge i PDF-formatet PDF 1.6 (PDF/E-1 enligt ISO 24517-1:2008) och dwg-filer till och med filformatet AutoCAD 2013. Externa referensfiler binds till filen via kommando XREF, Bind. Innan ritningen sparas, rensa med ”purge”-kommandot. Kontrollera att filerna inte innehåller externa referensfiler innan du levererar dem.
 • För eventuella bilder och video: Bildfiler ska levereras roterade till läsläge i formaten JPEG (SS-ISO 10918-1) eller TIFF (ISO 12639:2004). Video (rörliga bilder) ska levereras i formaten MPEG-4 (ISO/IEC 14496) eller MPEG-2. Inga andra format är godkända. 


Ritningar

Trafikförslaget ska redovisas som dwg-filer till och med filformatet AutoCAD 2013 och ritas med grundkartan (baskartan) som underlag i skala 1:400 eller 1:200 (då det är mycket detaljer). I det fall det gäller principlösningar kan skala 1:1000 användas. För beställning av baskarta, översiktskarta eller ortofoto, gå in på länken "Beställ kartor och geodata" till höger på den här sidan. Beställningen görs då hos stadsbyggnadskontoret (SBK).

Vid uppritning ska följande ha beaktats:

 • Måttsättning och särskilt kritiska mått
 • Tillgänglighetsåtgärder
 • Regleringar
  • Vägmarkeringar
  • Övergångsställen/gångpassager
  • Parkerings- och angöringsplatser
 • Materialval som är viktiga för funktion och estetik
 • Fastighetsgränser
 • Höjder
 • Körspår för dimensionerande fordon (redovisas i normalfallet på separat ritning)
 • Viktiga objekt (träd, stolpar, väderskydd etc.)
 • Ytor för cykelparkering, parkeringsautomater, bänkar etc.
 • Vägområde (inkl diken, plats för belysning etc.)
 • Befintliga ledningar (hämtas från Kommunala Samlingskartan)
 • Norrpil ska vara med
 • Förslaget omfattning ska framgå

Det ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som omfattas av trafikförslaget.
Nytt ska synas i starkare färger/tjockare linjer än befintligt, befintligt tonas ner.
Måttkedjor ska som regel göras svarta och de ska synas bra i A1-format.
Färger, symboler mm ska finnas med i teckenförklaringen.
Ytor ska färgläggas enligt följande principer:


Färgkodning för trafikförslag

Färg

RGB

Gångbana


brun


127,63,0

Cykelbana


turkos


0,255,191

 Kombinerad gång- och cykelbana

         orange


 255,127,0

Körbana


ljusgrå


192,192, 192

Grönyta


ljusgrön


171,211,116

Refug, sidoremsor/kilar/övriga ytor


grå


128,128,128  

Kollektivtrafik


blå


0, 127,255

Parkering/Angöring


gul


255,255,127


Stämpeln ska innefatta:

 • Projektnamn (t.ex. detaljplaneprojektnamn ”DP namn-namn”)
 • Gatunamn anges om det inte framgår av projektnamnet
 • Skala anges för minst två olika utskriftsformat
 • Ritningsnummer
 • Datum
 • Ansvarig/handläggare både hos TK och konsulten
 • Dnr (TKs diarienummer)
 • Typ av ritning

Förslag på stämpel finns till höger på sidan.
Stämpeln ska innefatta:

 • Gatunamn
 • Förslagets omfattning
 • Ritningsnummer
 • Datum
 • Ansvarig
 • Norrpil
 • Dnr

Det ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som omfattas av trafikförslaget. Ytor ska färgläggas enligt följande principer:

Stämpeln ska innefatta:

 • Gatunamn
 • Förslagets omfattning
 • Ritningsnummer
 • Datum
 • Ansvarig
 • Norrpil
 • Dnr

Det ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som omfattas av trafikförslaget. Ytor ska färgläggas enligt följande principer:Senast uppdaterad 2018-10-15