2FB Planprocessen

Kommunens översiktsplan ger vägledning och stöd i beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen utgör underlag för att ta fram detaljplaner, program och områdesbestämmelser. Detaljplanen är bindande och talar om vad som får och inte får göras inom planområdet.

Planprocessen regleras formellt i plan- och bygglagen (PBL) och har som syfte att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I planprocessen sammanvägs allmänna och enskilda intressen och det är Byggnadsnämnden som har ansvaret för planarbetet i kommunen.

Trafikkontoret deltar aktivt i framtagandet av detaljplaner genom att ta fram underlag för utformning av allmän plats för de ytor som rör kommunikation.

Förutom att medverka i framtagandet av detaljplaner har trafikkontoret också ett ansvar som kommunal myndighet (remissinstans) att granskar planhandlingar och lämnar in yttranden till byggnadsnämnden.

Senast uppdaterad 2018-04-16