2FC Bygglovsprocessen

Detaljplaner reglerar användningen och utformningen av ett område mer i detalj. Planerna är bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov. Stadsbyggnadskontorets handläggare granskar ansökan om bygglov med hänsyn till detaljplan, gestaltningen och om projektet uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. I bygglovet bedömer handläggaren också byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om förslaget följer detaljplanens bestämmelser, är väl utformat och uppfyller tekniska krav, kan bygglov beviljas.

Alla beslut om bygglov grundar sig i bygglagstiftningen, översiktsplan och detaljplaner för Göteborg. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. De allra flesta besluten tar handläggarna på stadsbyggnadskontoret kontinuerligt via delegation. Vid handläggningen av en ansökan om lov och förhandsbesked ska byggnadsnämnden i vissa fall underrätta kända sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig. Beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen inkommit till byggnadsnämnden. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor.

Schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget kan kräva marklov. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering samt parkering. Olika regler gäller inom och utanför detaljplan och områdesbestämmelser.

Bygglovsärenden som trafikkontoret ska tillfrågas om är bland annat:

  • Nya anslutningar till gata, garage, nya parkeringsplatser
  • Risk för buller
  • Förändring av siktförhållanden typ mur eller staket
  • Nybyggnation sophantering
  • Förändring i säkerhetszonen vid gata/väg, t.ex. schaktning bredvid väg.
  • Förändring av nyttjande av byggnad alternativt nybyggnation som genererar förändring av trafikantbeteende, typ idrottshall, hotell, skola, affär osv.
  • Informationsskyltar/Företagsskyltar
  • Förändring av byggnad som medför åtgärder på gatumark; exempelvis att om en entré medför trappa eller ramp ut på gångbana kräver tillstånd från väghållaren. (se "Ramper - Råd och riktlinjer" till höger på sidan)
  • Lutningar
  • Angöringsmöjligheter, avstånd mellan entré och parkering för rörelsehindrad, soprum mmSenast uppdaterad 2018-10-15