3AA Typsektion

Sektionsbredd tas i första hand fram med vägledning av VGU och anvisningarna nedan. Avstämning ska alltid göras med handläggaren på trafikkontoret.

 • Typsektion ska väljas utifrån platsens och gatans funktioner, förutsättningar, önskad respektive skyltad hastighet, stadslivsbehov, verksamheters behov etc.
 • Under dimensionerings- och sektionsarbetet för gatan behöver analyser göras utifrån gaturumsbeskrivning (se VGU) och livsrumsmodellen (se TRAST, VGU). Dimensionerande trafiksituation (DTS) ska tas fram.
 • Sektionsdimensioneringen ska i första hand utgå från referenshastigheterna (VR) i VGU 30, 40 och 60 km/h.
 • Framtida trafikflöden (för alla trafikslag) ska tas fram – de är viktiga grundförutsättningar för att man ska kunna ta fram sektionsbredder.

Körbana - biltrafik

Tabellen nedan är en enklare vägledning att utgå från för att stadens körbanor ska få likartad bredd vid likartade situationer, behov och sammanhang. Det som redovisas i tabellen nedan är enbart själva körbanan. Det behövs en mer noggrant framtagen, behovsanpassad DTS som rymmer hela gaturummets bredd vid till exempel flera körfält i samma riktning, skiljeremsor av olika slag, mer komplexa situationer, olika anspråk/behov på utrymmen för vistelse och stadsliv.

Vid närmare dimensionering av sektionsutrymme och vid användande av tabellen nedan - tänk på:

 • Generellt gäller att räddningsfordon, fordon för snöröjning, renhållningsfordon och flyttlastbil ska kunna nå varje fastighet - i första hand via kvartersmark.
 • Utrymme behöver läggas till för svepytor (breddökning) för svängande fordon.
 • Utrymme behöver läggas till för fasta hinder (t ex belysningsstolpar, skyltar, elskåp).
 • Utrymme behöver läggas till för stödremsa på gator och vägar med dike (utan kantsten).
 • Minsta normalavstånd mellan en refugs kantsten och körbanans kantsten bör vara 3,5 meter (ett körfält i en riktning).
 • Körbanebredder mellan 3,5 - 5,0 m bör inte utföras för dubbelriktad trafik.  (Lokalgator med körbanebredden 4,5 m kan dock accepteras på återvändsgator där sikten är god och möte normal lastbil – personbil i princip inte förekommer och då max 25 villor är anslutna. Förutsättning är också att all parkering sker på tomtmark. I områden med högre exploateringsgrad ska körbanan vara minst 5,5 m bred.)
 • Utrymmen för snövallar och snöupplag behöver övervägas. 

Körbana – separat kollektivtrafik

För gata med separat kollektivtrafikkörfält utgår man från nedanstående mått i tidiga, planerande skeden. Vid detaljprojektering - se gällande banstandard.

Dubbeldäckare sveper mer än andra bussar. 

Se ritning "svepytor buss av typ dubbeldäckare" till höger på sidan för mer information om mått. 

Höjden är 4,2 meter. 


Senast uppdaterad 2018-10-15