3BA Typsektion och utformning


Dokumentet Breddtabell med GC-banor visar vilka breddmått som gäller för olika typ av gång- och cykelbanor. Låg standard används endast i undantagsfall och i dialog med ansvariga på trafikkontoret. 

Vid dimensionering är det viktigt att tänka på att lägga till utrymmen för vägmärken, belysningsstolpar, träd, elskåp, gatumöbler mm.  Läs mer om utrymme till hinder under avsnitt Gång- och cykelbana (2DB).
Det är viktigt att de gåendes minimiutrymme på 1,4 m är fritt från stolpar, vegetation o dyl. Läs mer om detta under
Gång- och cykelbana (2DB). Kantremsa utmed körbana utförs alltid vid nyanläggning av cykelbana och ska även beaktas vid ombyggnad av beläggningsarbeten.

Separeringsgraden har betydelse för gång- och cykeltrafikanternas säkerhet, trygghet och komfort. På det övergripande cykelnätet inklusive pendlingscykelnätet ska vi eftersträva att separera gångbanor från cykelbanor. Läs mer under avsnitt Separering (3BA1). Till måtten i tabellen kommer en kantremsa mot körbana enligt ritning 4540. Kantremsans mått där parkering eller angöring förekommer ska vara minst 80cm. För bilder - se dokument till höger på sidan samt under respektive underrubrik.

Senast uppdaterad 2018-10-15