3BA2 Gångbana

Gångbanor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp. I tätort bör gångbana alltid finnas längs båda sidor av gatan, vilket kan vara svårt om utrymme saknas. Gångbanans bredd beror främst på gångtrafikflödets storlek och gångbanans funktion, se kapitel Typsektion och utformning (3BA). Om gångbanan ligger intill en cykelbana påverkas den inte av om cykelbanan är enkel- eller dubbelriktad.

Ytskikt

Gångbanans ytskikt bör vara så jämnt och halkfritt som möjligt. Läs mer om markbeläggningar under Markbeläggningar (3GA) samt Marköverbyggnader (12K) med underliggande kapitel. Samråd ska ske med tillgänglighetsansvarig på trafikkontoret för överenskommelse om lämplig utformning. För kontakt se ;Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens "Tillgänglighetsgranskning". 

Lutningar

Det är viktigt att både längslutning och tvärlutning inte överskrider normer och rekommendationer för att gångbanan ska vara tillgänglig för alla, läs mer om gångbanor och lutningar under Gång- och cykelbana (3EB). Vid val av lutning på gångbana är rullstolsburna med manuell rullstol dimensionerande. Manuella rullstolar är tunga att köra uppför lutande gångbanor. Vid stora lutningar riskerar även den som har dålig balans att falla ur rullstolen. Läs mer under Tillgänglighet för personer med funktionnedsättningar (3C)

Ränndalar

Vid val av ränndalar ska tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga beaktas. Djupa ränndalar utgör ett stort hinder för rullstolsburna och personer med rollator. Djupa ränndalar får inte användas vid ombyggnad eller nybyggnad. Ränndalar i granit av grundare modell kan användas. Även ränndalar i betong  tex modell ”Stockholmsplattan” från S:t Eriks eller likvärdig fungerar ur tillgänglighetsperspektiv. Några rader med smågatsten kan också accepteras. Läs mer under Tillgänglighet för personer med funktionnedsättningar (3C).
.

Ränndal placerad längs med gångbana som skiljelinje mellan gångbana och cykelbana ska undvikas. Om sådana ändå måste användas, ska tillgängligheten beaktas i anslutning till gångpassage. Personer med nedsatt rörelseförmåga har ofta svårt att korsa ränndalar, vilket innebär att ränndal inte får vara genomgående förbi gångpassage.

Hinder

Cykelfållor/mopedfållor, pollare, utstickande byggnadsdelar och andra hinder bör utformas och placeras så att de inte utgör ett hinder eller innebär skaderisk för gående på gångbana där så är möjligt. Läs mer under Gång- och cykelbana (3DB).Senast uppdaterad 2018-10-15