3CB Ramp

I Boverkets föreskrifter finns ingen tydlig definition för ramp vilket ger tolkningsutrymme. Trafikkontoret har i Teknisk handbok separerat de tekniska kraven där kapitlet Ramp beskriver egenskaper på ramper i anslutning till byggnader samt ramper som utgör alternativ väg till trappa. För friliggande gångbanor med lutning beskrivs gränsvärden och krav på räcke i kapitlet gångbana (3BA2) och kapitlet Längsgående lutningar (3E). Materialval och utformning beskrivs i riktlinjerna för Stadens möbler, se länk till höger.

Ramp bör finnas som alternativ till trappa för barnvagnar, rullstolar och rollatorer. Den utformas med en fri bredd på minst 1,5 m och förses med räcken/ledstänger på rampens båda sidor, se kapitel Räcke/ledstång (3CC). För att minska risken att person i rullstol åker av rampen förses den med avåkningsskydd av minst 40 mm högt kantstöd alternativt underliggare på räcket. En ramp bör inte luta mer än 5 %, men en lutning på 8 % kan accepteras på en kort sträcka vid utjämning mellan gångytor vid t ex övergångsställen eller för att ta upp en mindre nivåskillnad mellan mark och entré. Rampen bör ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplan som utformas minst 2 meter långa med en lutning på högst 2 %.

Vid nivåskillnad mellan fastighet och gångbana är det fastighetsägarens ansvar att lösa tillgängligheten till entréer inom fastigheten. Endast i undantagsfall kan det bli aktuellt att utjämna nivåskillnaden till entrén med ramp på gatumark. Tvärlutningen på gångbanan får aldrig överstiga 2 % i det släta gångstråket. I dessa fall ställs höga krav på att rampen utformas så att den inte utgör hinder och att den passar in i gatumiljön på platsen.

Läs mer i Ramper - Råd och riktlinjer, se länk till höger.

Avtal för ramper på gatumark får inte tecknas utan att tillgänglighetsansvarig på Trafikkontoret bedömt lämpligheten.

För ett bra slutresultat är det avgörande att planering sker ur ett helhetsperspektiv där gestaltningen styrker funktionskraven så att tydliga och användbara miljöer skapas. När en tillgänglighetsanpassning innebär betydande omvägar i serpentinformade rampsystem studeras alternativa gångvägar eller alternativa placeringar av hållplats etc för en bra framkomlighet.  Kombinerade lösningar med ramper som byggs in i trapploppet ska absolut undvikas i publika miljöer då de innebär stor snubbelrisk och är svåra att förse med ledstänger samt avåkningsskydd.

För uppbyggnad av ramper är de anvisningar som anges i teknisk handbok styrande för ombyggnad och nybyggnad. Dialog kring frågor och eventuella avsteg skall godkännas av tillgänglighetsansvarig på Trafikkontoret.

 Senast uppdaterad 2018-04-16