3MA Vägmärken

Här följer ett antal vägmärken med förtydligande om hur de används i Göteborgs Stad. Observera att vissa märken kräver en lokal trafikföreskrift för att få sättas upp. Se kapitel Lokala trafikföreskrifter (2AA) (LTF) för mer information. 

Varningsmärken

  

Används som förvarning av enstaka farthinder. Märket behövs inte om vägen är hastighetsbegränsad till 30 km/h eller är skyltad med "Rekommenderad lägre hastighet 30km/h". Upphöjda eller genomgående gångbanor parallellt med huvudkörbanan utmärks inte som farthinder. 

Skylten sätts inte upp där det finns fartdämpande anordningar eller hastighetsbegränsning till 30km/h. Det innebär att den inte heller sätts upp inom 30-områden, där skyltning med "Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h" finns. Läs mer under E11 nedan samt under Avsmalningar och Portar (3HC).
Tilläggstavla med texten "Cyklar från båda håll" kan användas vid passage av dubbelriktad cykelbana.

 

VäjningspliktsmärkenAnvänd storlek liten i signalreglerade korsningar. Om signalen är släckt del av dygnet ska normalstor skylt användas. Tilläggstavla med texten "Cyklar från båda håll" kan användas vid passage av dubbelriktad cykelbana.Signalreglerade övergångsställen skyltas bara om de är släckta del av dygnet eller har driftform släckt. Beträffande behov av övergångsställe, se vidare under Vägmarkering (3ME). B3 kompletteras alltid med reflexrör X102 (Blå/vitt), se nedan.

Övergångsställe skyltsätts alltid dubbelsidigt med montage rygg mot rygg. Toppmonterade tavlor används ej.

 

FörbudsmärkenAnvänds då gatans geometriska utformning eller vägmarkeringar inte tydligt visar att det är förbud mot infart. Kan i undantagsfall användas utan LTF för att förtydliga otillåtna körriktningar.

Cykelbanor är i normalfallet dubbelriktade. En enkelriktning av cykelbana kräver lokal trafikföreskrift och ska skyltsättas.

Lokalkörbanor är generellt enkelriktade och behöver ingen särskild LTF eller skyltsättning.Utmärks på båda sidor av gatan om hastighetsbegränsningen börjar eller slutar på sträcka

30 km/tim sträcka intill skola som gäller del av dygnet kan kompletteras med tilläggstavlan T22, med texten "Skola".

       Används för väghållningsåtgärder samt smala gator med reglering enligt Parkering (3I) 
 

          


Behov av "förbud att stanna eller parkera" bestäms enligt Parkering (3I)

.
             

    
          


Användning och utmärkning framgår av Parkering (3I)
.

    


Användning framgår av Parkering (3I)

.
                     

 PåbudsmärkenAnvänds endast där gatans geometriska utformning eller vägmarkeringar inte tydligt visar vilken färdriktning som är tillåten.Används endast där gatans geometriska utformning eller vägmarkeringar inte tydligt visar vilken färdriktning som är tillåten.Överväg trafikdelare i liten storlek om märket kan komma att skymma sikten för gående. På mittrefug kan tavlan ersättas av annan tydlig utmärkning.Vägvisare kan vara ett bättre alternativ, speciellt i cirkulationsplatser. Sätts inte heller upp på signalstolpe där det klart framgår att det är tillåtet att köra på båda sidor om refugen.I första hand används vägmarkering med symboler i stället för vägmärken. Vid alla större övergångar, där förutsättningarna förändras så som exempelvis att en gata övergår till gång- och cykelbana, ska dock vägmärke sättas upp.Skyltsättning av kollektivtrafikkörfält.

 

Skyltning av kollektivtrafikkörfält

 
Upplåtet för


Utmärkning


LTF

   1. Spårvagn, buss  och cykel (inkl.  moped klass II)

   Körfält för fordon i linjetrafik

    2. Spårvagn,  buss,cykel(inkl.  moped klass II) och  taxi

   Körfält för fordon i linjetrafik samt taxi.

    

   Skyltsättning av körfält reserverade för buss


   Upplåtet för


   Utmärkning


   LTF

     3. Spårvagn, buss     Buss får även föras till vänster om påbudsmärke som visar till höger.

       4. Spårvagn, buss       Fordonstrafik förbjuden gäller ej buss.

       Alt 3 används ensamt eller som komplettering till alt 1.                               Körfälten ska både skyltas och markeras. Cykel och mopedtrafik (klass II) är tillåten om utmärkning sker med bussmärket. Om man inte vill ha cykeltrafik i kollektivkörfältet men sannolikheten att man cyklar där är liten bör utmärkning med bussmärket ändå göras. Detta gäller särskilt om kollektivkörfältet ligger mitt i körbanan. Om kollektivkörfältet är fysiskt avgränsat behövs ingen särskild utmärkning.

       Anvisningsmärken       Behövs inte på korta gator där det klart framgår för trafikanten att gatan tar slut. Om vändplats saknas kan detta anges på en tilläggstavla, med texten "Vändplats saknas"                     Lågfartsgata. Vid skyltning av så kallad 30-enklaver monteras märket normalt i en fyrkantig skyltbåge. Bredd 400 mm vid placering i sidorefug. Vid annan placering ska bredd 600 mm övervägas.  Läs mer under Avsmalningar och Portar (3HC).

                              

       Andra trafikanordningar       Markeringsskärmen för farthinder sätts i rörbåge. Denna är normalt dubbelsidig. Finns båge till vänster om en mittrefug ska denna dock utföras med grå baksida. Blågult stolprör kan i vissa falla ersätta markeringsskärmen på smala gator/vägar.


                                                                                          

       Blåvitt reflexrör används i mittrefuger under trafikdelartavlan vid gångpassager utan övergångsställe, i övrigt där man bedömer att det finns behov av extra utmärkning. Märke B3 för övergångsställe kompletteras alltid med reflexrör.
                             

                              

       Används bara där det bedöms att det finns behov av extra utmärkning.

                              

       Särskilda skärmar med symboler används vid farthinder inom 30-områden (där "Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h" gäller), se ritning -8501.       Senast uppdaterad 2018-10-15