3MB Skyltsättning

Generellt ska gällande regelverk för skyltsättning användas. Här finns Göteborgs tillämpning av regler och föreskrifter gällande skyltsättning. Länkar till det allmänna regelverket finns till höger.

Storlek

  • Vägmärkesstorlek, se VVFS 2008:272 och ”Handbok Vägmärken” 2009:15
  • Textstorlek, se TSFS 2010:172 och VVFS 2007:305

Textsnitt

Här nedan följer regler som gäller för Göteborg vad det gäller teckenstorlek m.m. Stäm dock alltid av med trafikregleringsansvarig på trafikkontoret.

Lokaliseringsmärken

Generella regler, se TSFS 2010:172 och VVFS 2007:305

 Vägtyp  Textstorlek (mm)
 Dag Hammarsköldsleden
 
300, 300/220 gäller körfältsvägvisare
 200, 200/146 gäller markbundet
 Övriga gator och leder med 70 km/h samt 50-sträckor utanför stadsmilijö 1)

 
 200, 200/146 gäller körfältsvägvisare
 150, 150/109 gäller markbundet
 Övriga gator i stadsmiljö 1)
 
 min 150, 150/109 gäller körfältsvägvisare
 min 100, 100/73 gäller markbundet 2)

1) För karta över vad man kan räkna som stadsmiljö, se dokument Stadsmiljökarta.

2) Vid markbunden vägvisning i stadsmiljö > 2 körfält används 150 mm.

Körfältsvägvisare

  • I körfältsvägvisare där enbart vägnummer eller endast pil förekommer används en storlek större än i övrig vägvisning. (Gäller inte 300 text)
  • För flerfältsvägvisare i stadsmiljö används 200 mm.

Gång- och cykelvägvisning 

Normalt väljs versal/gemen 60/44-text

Vägmärkestyp

Textstorlek (mm)

Antal tecken

Stor

Normal

Liten

Varning, förbud och påbud


150/109

100/73


100/73

80/58


60/44


1 - 6 st

7 -

P-förbud, stannaförbud och parkering


Se Parkeringshandboken under Parkering (2I).


1 - 6 st

7 -

Tilläggstavlans mått ska anpassas till huvudmärkets bredd. Bredden på tilläggstavlan får högst avvika 10 mm. Antal tilläggstavlor begränsas till tre st.

Vägvisning för gående bör anpassas så att även personer med nedsatt orienteringsförmåga kan nyttja den, vilket betyder att vägvisningen måste vara lättbegriplig, lättläst och ha kontrasterande färger. Se även Kontrastmarkering (2CD).


I Göteborg tillämpas grön bottenfärg till vägvisning för gående och blå till vägvisning för cykel. Skyltmodellen "Heden" används, se ritning 8505.

Bottenfärg

Se VGU - Exempelsamling. Vid sista vägvalet före riksvägar och primära länsvägar (numrerade vägar) används dock grön eller blå bottenfärg. 

Reflextyp

Reflexmaterialet på vägmärken ska uppfylla krav enligt klass RA3B DIN 67520:2008. 

I bruksskedet ska vägmärkens retroreflektion enligt standardgeometri inte understiga 1/3 av minimikravet för kulörernas grundvärden för material enligt relevant standard. 

Temporära reflexmaterial ska vara tillåtna av trafikkontoret för användning. 

Placering

Skyltstolpar bör inte placeras i gångytor. Om annan placering inte är möjlig bör den placeras så nära kanten/väggen som möjligt. Stolpar som synskadade personer riskerar att gå in i ska kontrastmarkeras, se vidare Kontrastmarkering (2CD).

Vägvisning för gående placeras så att även personer i rullstol kan se den. På stolpar som placeras inom ett avstånd av 1 meter från en cykelbana, monteras reflexrör.

Höjd

Standardmärken

Mer information om märken placerade i skyltbåge se rubrik nedan. Höjden 2.20 m underkant skylt gäller alla standardvägmärken, dock inte märken för påbjuden körbana som är placerade i refuger utan markerat övergångsställe eller gångpassage. Dessa placeras vanligtvis på höjden 1,7 m.

Exempel:

Lokaliseringsmärken

Se Trafikverkets ”Handbok vägmärken" med undantag från nedanstående exempel.

Cykelvägvisare typ modell ”Heden” sätts alltid med 2,5 m underkant nedersta skylt.

 

Sidled

Standardmärken

Vägmärken ska placeras enligt tabell nedan. Uppstår situationer där det inte är möjligt ska ansvarig för skyltsättning på trafikkontoret rådfrågas. Observera att nedanstående mått mellan cykelbana och vägmärkesstolpe är låg standard för hinderfribredd, vilket räcker för vägmärken. Dock ska reflexrör monteras om avståndet mellan cykelbana och stolpe < 1 meter. Stolpar som synskadade riskerar att gå in i ska kontrastmarkeras, se mer under Kontrastmarkering (2CD).

Exempel

(visas nedan)

Situation

Placering

A

Skiljeremsa mellan körbana och gc-bana, ≥ 1,2 m, samt på refug bredare än 3 m

Minst 0,4 m mellan stolpe och cykelbana och 0,5 m från kantsten till märkeskant.

B

Skiljeremsa < 1,2 m och cykelbana närmst körbana

(används i trånga miljöer)

Gc-bana > 4 m och skiljeremsa 0,5-1,1 m

Gc-bana < 4 m och skiljeremsa mellan 0,5*-1,1

I trånga miljöer kan avståndet mellan kantsten och märkeskant minskas till 0,3 m men stolpen förses då med reflexrör.

Hamnar märkeskanten innanför cykelbanan sätts märket med höjd underkant 2,5 m

I innerkant av gång- eller cykelbanan.

Märke sätts med höjd underkant 2,2 m. Om märket är i storlek stor eller större, sätts märket på 2,5 m höjd. 

C

Skiljeremsa < 0,8 m, gångbana närmst körbana

(används i trånga miljöer)

Gångbana > 4 m

Gångbana 2,3-4 m

0.5 m från kantsten till märkeskant.

I innerkant av gångbanan.

D

Friliggande gc-bana

1,0 m mellan gc-bana och skyltstolpe. I innerkurvor bör skyltstolpar undvikas och annars placeras 2 m från cykelvägens kant

E

Vid spårvagnsspår

1.25 m från rälkant till vägmärkeskant. Ökas till 2.0 m vid kurva.

 *Minsta mått för skiljeremsa mellan cykelbana och körbana, se ritning 4540.Lokaliseringsmärken

Se Trafikverkets ”Handbok vägmärken". I trånga miljöer kan avståndet från vägmärkeskant till vägkant minskas till 0.5 m.

Stolptyper

Rör-, fyrkants- och fackverksstolpar

Se Trafikverkets ”Handbok vägmärken".

Skyltbåge

Används i centrala delar, i känsliga miljöer samt vid portskyltning av Max-30 enklaver. 60 mm rör, 2 dimensioner finns för skyltar med normal respektive liten storlek. Nedan visas en skyltbåge i storlek normal. Skyltbåge för märke i liten storlek har höjden 1000 mm. Se även ritning 8506.

 

Konsol

Konsol används:

  • På mast: För montage av märken på master och grova stolpar kan konsoler användas
  • På trafiksignalstolpe: Märket placeras på konsol om stolpen står i en gångyta. I övriga fall sätts det på signalstolpen. Montaget får inte blockera signalstolpens lucka eller skymma sikten för gående.
  • På vägg: Montera gärna standardmärken på husvägg. Det behövs dock tillstånd från fastighetsägaren. Tillståndet ska vara utfärdat till Trafiknämnden.

Cykelvägvisningsstolpe

En specialstolpe, typ modell "Heden", för cykelvägvisning ska normalt användas i Göteborg,

Stolplutning

Se Trafikverkets ”Handbok vägmärken".

Vinkling av lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken sätts vinkelrätt mot körbanan. Ingen extravinkling för att undvika bländning utförs.

Montage

Förstärkta vägmärkesprofiler: Se Trafikverkets "Handbok vägmärken".


Kantvikta skyltar: Max överhäng 250 mm.

Fundament och grundläggning

Se Trafikverkets ”Handbok vägmärken"Senast uppdaterad 2018-10-15