3MC1 Vägvisningsplan för bilister

En genomtänkt och systematisk vägvisning bidrar till bättre framkomlighet och ökad säkerhet på vägar och gator. Förändringar av bostadsområden, etablering av industrier, fritidsområden etc., öppnande av nya vägförbindelser, trafiksaneringar mm bidrar till att befintligt vägvisningssystem gradvis blir inaktuellt. Om vägvisning berörs ska kontakt tas med trafikkontoret, se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens "Vägvisning".

Under den tidigare delen av 1990-talet upprättades vägvisningsplaner för Göteborg. Den är idag något inaktuell men ska användas som utgångspunkt i vägvisningsfrågor. Planen är uppdelad på fjärrmål, lokala mål samt serviceanläggningar/inrättningar. Med fjärrmål avses mål som ligger utanför ortnamnsgränsen. Med lokala mål menas mål som ligger innanför ortnamnsgränsen.

Senast uppdaterad 2018-10-15