3MC1.1 Vägvisning för bilister

För att hitta i Göteborg bör trafikanten veta följande:

 • Finns inte sökt vägvisningsmål, välj ett mål i samma riktning eller område,
 • Saknas områdes eller riktnings mål, kör mot CENTRUM.

Orsaker till utökning av vägvisning eller förändring av vägvisningsplanen kan vara följande:

 • Framkomlighet
 • Trafiksäkerhet
 • Miljöprioritering
 • Grupp av trafikanter med vägvisningsbehov
 • Olämpligt vägval
 • Oönskat trafikbeteende
 • Onödig söktrafik

Vägvisning finns inte till alla stadsdelar eller områden. Behoven förändras kontinuerligt vilket leder till att vägvisning till områden förlängs, kortas eller tas bort. Dessutom kan nya områden tillkomma.

Fjärrmål

Göteborg har en omfattande fjärrmålsvägvisning för att vägvisa längs de stora trafiklederna samt vägleda trafikanterna ut ur Göteborg. Fjärrmålen följer generellt Transportstyrelsens författningssamling ”Vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar”.

Undantag/Utökning av mål

E45 tillvägvisning kompletteras alltid med färjesymbol. Den visar till bilfärjor mot Frederikshavn. Vid start och brytpunkter kompletteras dessutom vägnumret med FREDERIKSHAVN.

I Göteborg har vi en flygplats, för reguljärtrafik, Landvetter Airport. Väg 40 kompletteras med flygplatssymbol. 

GÖTEBORG, GÖTEBORG V och GÖTEBORG Ö skyltas utanför ortnamnsgräns.

Torslanda, Björlanda och Säve ligger utanför Göteborgs ortnamnsgräns. Inom Torslanda, Björlanda och Säve kan lokala mål skyltas med vit bottenfärg.

Lokala mål

Lokala mål fungerar som ett samlingsbegrepp för trafikanter att hitta till en viss målpunkt. Undantag kan göras om exempelvis ett industriområde ligger i det lokala målet då det kan vara aktuellt att hänvisa även till delmålet. Samråd ska i dessa fall alltid göras med ansvarig på trafikkontoret, se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens "Vägvisning". 

Göteborg har valt ut vissa lokala mål som huvudmål. Dessa är lätt orienteringsbara mål som skyltas mellan olika stadsdelar för att trafikanten ska kunna orientera sig i rätt riktning mot målet.

De lokala huvudmålen är följande:

 • ANGERED
 • CENTRUM
 • FRÖLUNDA
 • HISINGEN
 • LÅNGEDRAG
               

 

Lokala Centrum inom Göteborgs kommun

Inom Göteborgs kommun finns namngivna centrum. För att dessa inte ska förväxlas med Göteborgs centrum vägvisas dessa med NAMN C.

HISINGEN skyltas som lokalt mål, trots att hela Hisingen inte ligger innanför ortnamnsgräns Göteborg.

FRÖLUNDA skyltas till Frölunda. Innanför Frölunda skyltas FRÖLUNDA TORG. Gränsen för övergången mellan FRÖLUNDA och FRÖLUNDA TORG skyltas i:

 • E6.20 Söderleden västerut i Sisjömotet
 • Väg 158 Söder om Järnbrottsmotet
 • E6.20 Västerleden österut i Gnistängsmotet
 • Dag Hammarskölds led söderut i Flatåsmotet

Om skyltning behövs, längs med Högsboleden skyltas FRÖLUNDA TORG.

Övriga stadsdelsnamn, torg eller områdesnamn

Dessa vägvisas efter svårigheten att hitta till området eller om det finns flera alternativa vägar och ett vägval är lämpligast.

Vägvisning till torg

        
Torgen är oftast knutpunkten i stadsdelen där merparten av affärer, serviceanläggningar och inrättningar finns. Torgen ersätter all inrättningsvägvisning till området och är lämpliga slutmål för vägvisningen. Var vägvisningen till torgen ska börja beror på svårigheten att hitta och storleken av torget. En generell regel är att börja vägvisa i stadsdelen eller där stadsdelen börjar. Ligger stadsdelarna tätt kan torgvägvisningen ersätta stadsdelsvägvisningen, som exempel vägvisas KORTEDALA TORG från Bergsjön.

Vägvisning till centrum

Innanför ortnamnsgränsen Göteborg vägvisas CENTRUM. Kring City är centrumvägvisningen uppdelad i centrumzoner. De mål som grenas ut och skyltas kring City är:

 • CENTRUM SYD
 • CENTRUM NORD
 • BRUNNSPARKEN
 • ÖSTRA NORDSTADEN
 • ROSENLUND
 • GUSTAF ADOLFS TORG
 • DOMKYRKAN

Trafikkontoret har startat en vidareutveckling av vägvisning och vägvisningsmål med ett antal förmodade förändringar av vägvisningen i centrala Göteborg.

Inrättnings- och servicemål

I tätorter finns många affärer, företag och serviceinrättningar. Lokala mål är ett bra sätt att vägvisa till verksamhetsintensiva områden. Separat vägvisning till samtliga skulle skapa en enorm mängd skyltar och överskrida förarens möjlighet att uppfatta budskapen.

I Göteborg gäller generellt:

 • I centrala staden och inom tättbebyggt område ska inrättningsvägvisning undvikas i största mån.
 • I city skyltas endast till kyrkor och P-hus.
 • Till affärer, bensinstationer och liknande vägvisas aldrig.

Kriterier vid övervägande att införa ett nytt inrättningsmål:

 • Saknas centrumvägvisning eller lokalt mål?
 • Ligger verksamheten inom ett vägvisat torg? Då behövs generellt inte ytterligare mål.
 • Är inrättningen av allmänt intresse, t ex sjukhus?
 • Saknas tydliga gatunamn eller är det svårt att hitta?
 • Kan en skylt på fasaden ersätta vägvisningen?
 • Är mängden okända trafikanter till verksamheten stor?

Speciella inrättningsmål i Göteborg

Volvo har egen vägvisning "modell Volvo" i Torslanda som Volvo sköter och ansvarar själv för. Dessutom har Volvo inrättningsvägvisning på vägarna kring Torslandaområdet.

Vägvisningsmålet Hamnar används som ett samlande begrepp för att leda trafikanterna till de olika hamnanläggningarna.

Portalerna på Nordatlanten skyltas av Göteborgs Hamn AB.

Vid vägvisning till hamnanläggningar med bilfärjor kompletteras vägvisningsmålet till hamnen med färjesymbol.

Sjukhusen med akutmottagning (Sahlgrenska och Östra) har förstärkt vägvisning.

Industriområden

Det är inte möjligt att vägvisa till alla företag i industriområden. Har ett område fem eller fler företag bör ett namn för området föreslås. Namnet fastställs av Göteborgs Namnberedning. Området vägvisas sedan som ett lokalt mål med industrisymbol. Tänk på att ortnamnstavla ska ange var industriområdet börjar. Stora industriområden bör ha någon form av industriinformationstavlor och i svårorienterade områden kan industriinformationstavlorna kompletteras med inrättningsvägvisning i området.

För att sätta upp nya industriinformationstavlor skrivs ett kontrakt mellan trafikkontoret och sökande part som kan vara ett specialiserat företag för industriområdesskyltning eller industriföretagarföreningen.

Pendelparkeringar

För att trafikanterna ska hitta till pendelparkeringar i Göteborg behövs det vägvisning till pendelparkeringarna. Några pendelparkeringar är belägna nära större statliga leder vilket innebär att det krävs ett samarbete med Trafikverket för att göra hela sträckan/vägen vägvisad.
Längs stadens gator används tabellvägvisare (F6) som placeras innan korsningen, med anpassad pil för den specifika platsen samt med symbolen för pendelparkering och tillhörande kollektivtrafikslag (F29-2).

 
Bild 1: Tabellvägvisare (F6) placeras innan korsning och används i första hand

Bild 2: Vägvisare (F5) placeras mittemot infart och används i undantagsfall till exempel om en tabellvägvisare inte får plats.

Utformning

För reflextyp och textstorlek se 3MB Skyltsättning.

Val av vägvisning

 

Bottenfärg på lokaliseringsmärken

Se Vägmärkesförordningen 2 kap 14 § och i TSFS 2010:172, 8 kap 2§, Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar. Vid sista vägvalet före riksvägar och primära länsvägar (numrerade vägar) används dock grön eller blå bottenfärg.

Vägvisare

Varje vägvisare får max ha två rader på höjden.


                            
 
Vid långa inrättningsmål rekommenderas att vägvisaren utformas max 15 tecken långt och att skylten blir så kvadratisk som möjligt med naturlig avstavning samt harmonierar med övriga mål.


                        
 
Göteborg använder även vägnummer i vägvisare.


                  

Tabellvägvisare

Använd armportaler eller konsoler över gångbanor och liknande

Körfältsvägvisare

Vid uppsättning av portaler ska fackverk användas.

Kriterier vid val av montage i centrala och känsliga delar

I känsliga miljöer ska samråd ske med trafikkontoret, se Underlag kontaktlista (2AD1) kompetens "Vägvisning" gällande montage och färgsättning. Exempelvis kan färgsättningen, genom parker, på montaget justeras till olivgrön NCS 7020 G 50 Y. I halvgröna miljöer t.ex. Linnégatan används grågrön NCS 6005 G 50 Y.

Placering av motorvägssymbol

Motorvägsymbolen placeras enligt nedanstående exempel.

Används generellt

               

    
           

               


               

Används när skyltarna ej får plats över körfältet

 

                Senast uppdaterad 2018-10-15