3MC3 Vägvisningsplan för gående

Vägvisningsskyltar för gående finns för närvarande främst i de centrala delarna av Göteborg. Enligt Plan- och bygglagen ska enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga på befintliga platser åtgärdas. Boverket har tagit fram ett förslag på föreskrifter och allmänna råd, där en av huvudparagraferna lyder: ”14 § Hinder i form av bristande skyltning ska undanröjas. Se även Checklista; tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

En vägvisningsplan för gående finns än så länge endast i form av kartbild hos trafikkontoret, se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens "Vägvisning". 
                                 
Om vägvisning berörs ska kontakt tas med trafikkontoret, se
Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens "Vägvisning". Senast uppdaterad 2018-04-16